ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 91/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 91/2023

Szczegóły informacji

91/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-19

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.)oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2023r.poz. 725 ze zm.) oraz w oparciu o uchwalę nr XXXIV/246/2021 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Sorkwity na lata 2022-2026” opublikowanej w Dz.U.Woj. Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16.12.2021r. Poz .5045, ustala:

Treść:

§ 1.
Od dnia 1 stycznia 2024 r. stawkę bazową czynszu miesięcznego w wysokości:
a) 3,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu mieszkalnego,
b) 1,50 zł za1 m2 powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu socjalnego.
 
§ 2.
Czynniki mające wpływ na poziom czynszu
a/ czynniki obniżające :
- lokal położony w miejscowościach Rybno , Warpuny i Stary Gieląd – 10 %
- lokal położony w miejscowościach Borowe, Choszczewo, Gizewo, Maradki, Kozłowo, Burszewo, Szymanowo ,Zyndaki i Stama– 20 %
stosuje się maksymalną zniżkę stawki bazowej czynszu do -20%
 
b/czynniki podwyższające :
-lokal wyposażony w wodę -10%
-lokal wyposażony w wodę ,wc i kanalizacje -25%
-lokal wyposażony w wodę ,wc,kanalizacje i c.o. lokalne -55%
-lokal wyposażony w wodę ,wc,kanalizacje i c.o. z sieci - 80%
-lokal wyposażony w wodę ,wc,kanalizacje i c.o.i c.w. z sieci -100%
stosuje się maksymalną zwyżkę stawki bazowej czynszu do -100%
 
§ 3.
Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za najem dodatkowych pomieszczeń gospodarczych w wysokości 50% stawki bazowej + Vat.
 
§ 4.
Wynajmujący lokal dokona zmiany dotychczasowego czynszu za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na miesiąc naprzód , na koniec miesiąca kalendarzowego.
6.Jednostkowa stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu ustala się w oparciu o stawkę bazową i wynik zsumowania wszystkich wielkości obniżających i podwyższających te stawkę z tytułu czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu.
 
§ 5.
Na wniosek najemcy o niskich dochodach, stawka czynszu może być obniżona, gdy najemca spełnia łącznie następujące warunki :
1.) Najemcy nie przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.)nie ma zaległości w opłatach za używanie lokalu, a w przypadku lokalu zadłużonego – gdy Gmina wyraziła zgodę na spłatę zaległości w ratach i dłużnik dokonuje terminowej spłaty naliczonych rat.
3.)znajduje się w trudnych warunkach mieszkaniowych tj. zamieszkuje w lokalu w którym na 1 członka gospodarstwa domowego przypada nie więcej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi w gospodarstwach wieloosobowych, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.
 
§ 6.
1. Ustala się następujące progi dochodowe gospodarstw domowych w oparciu o średni miesięczny dochód (rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych)na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, uprawniające do obniżki czynszu oraz wysokości obniżki czynszu:
 
a) do 30 % kwoty najniższej emerytury :20% obniżki
b) do 40 % kwoty najniższej emerytury : 10 % obniżki.
 
2. Określenie dochodu, najniższej emerytury oraz gospodarstwa domowego następuje w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
3. Obniżki czynszu następują według procedury zawartej w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 
§ 7.
Traci moc Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sorkwity.
 
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony