ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 92/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 92/2023

Szczegóły informacji

92/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-22

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sorkwity na rok 2024 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust 1, art. 33 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2023 r. poz.40 ze zm.), w związku z art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 1 pkt 2 Uchwały nr XLII/221/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1.
Zobowiązuje się kierowników referatów, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz gminnego komendanta ochotniczej straży pożarnej do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.
 
§ 2.
Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. należy opracować zgodnie z:
 1. Zasadami ustalonymi w Uchwale  nr XLII/221/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634).
 3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718 ze zm.).
 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).
 5. Obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Sorkwity mającymi wpływ na budżet Gminy.
 6. Warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Sorkwity z innymi podmiotami.
 
§ 3.
Przyjmuje się następujące parametry do prac nad projektem budżetu na 2024 rok:
 1. Istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu, z uwzględnieniem placówek przewidywanych do uruchomienia lub likwidacji w 2024 roku.
 2. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych  (z wyłączeniem nauczycieli) jest miesięczna kwota wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy z dnia 30.09.2023 r. pomnożona przez: 12 miesięcy - wskaźnik wzrostu o 12,3%. Należne odprawy emerytalno-rentowe, awanse zawodowe oraz nagrody jubileuszowe należy wyspecyfikować oraz szczegółowo uzasadnić.
 3. Wynagrodzenie nauczycieli planuje się w oparciu o:
 1. Ustawę  z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984  póź.zm.)
 2. dla okresu styczeń-sierpień 2024 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i podjętych do dnia założenia materiałów planistycznych, rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2023/2024,
 3. dla okresu wrzesień-grudzień 2024 roku: przewidziana przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2024/2025,
 1. Przy planowaniu wynagrodzeń nauczycieli należy stosować następujące zasady:
 1. środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emerytury lub rentę uwzględnione zostaną w projekcie budżetu w rezerwie celowej – jednostki oświatowe podadzą w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
 2. środki na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust 2 Karty Nauczyciela ujęte zostaną w projekcie budżetu w rezerwie celowej – jednostki oświatowe podadzą w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
 1. Wynagrodzenia planujemy na podstawie minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.
 2. Wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający na Pracownicze Plany Kapitałowe, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), powinna być planowana w wysokości 1,5% wynagrodzenia.
 3. Naliczenia odpisu na ZFŚS należy dokonać w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. tj. z 2023 poz. 984 ze zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. tj. z 2023 r. poz. 998) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U.  z 2009 r. Nr 43, poz. 349).
 4. Za podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS przyjmuje się stawkę odpisu podstawowego:
 1. dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.914,34 zł (5.104,90 zł – przeciętne wynagrodzenie w II półroczu 2022 r. x 37,5%),
 2. dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami w wysokości 319,06 zł (5.104,90 zł – przeciętne wynagrodzenie w II półroczu 2022 r. x 6,25%),
 3. dla osób, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wysokości  2.033,98 zł (5.104,90 zł – przeciętne wynagrodzenie w II półroczu 2022 r. x 37,5% i zwiększone o 6,25% podstawy wymiaru),
 4. dla nauczycieli w wysokości   3.891,58 zł (3.537,80 zł – kwota bazowa x 110%) x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).
Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w II półroczu 2023r. (w przypadku odpisu dla pracowników nie będących nauczycielami) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).
 1. Naliczenie środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia się w budżecie Gminy w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 2. Zakup towarów i usług konsumpcyjnych mających charakter stały i ciągły – za bazę należy przyjąć wzrost o 6,6% (bez kosztów remontowych, które należy określić odrębnym wnioskiem), W obliczeniach nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych, na które jednostka otrzymuje dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.
 3. Należy zaplanować wzrost wydatków wynikających z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za prace w 2024 r. do kwoty 4.242,00 zł od stycznia 2024r. oraz 4.300,00 od lipca 2024r., oraz stawki godzinowej do kwoty 27,70 zł od stycznia 2024r. oraz 28,10 zł od lipca 2024r.
 4. Dochody z podatków i opłat planuje się przyjmując wzrost 15% w stosunku do roku 2023.
 5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektuje się w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).
§ 4.
 1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
 2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiernie każdy ich składnik, podając ich źródło.
 3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2023 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
Planowany wskaźnik ściągalności podatków na 2023 rok – 95%.
 1. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodnie z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.
 2. Planowane udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
 1. podatek dochodowy osób fizycznych do budżetu na 2024 roku przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów,
 2. podatek dochodowy od osób prawnych ustala się  na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw oraz innych znanych okoliczności.
 1. Wpływy od jednostek budżetowych przyjmuje się na poziomie wykonania w 2023 r., po uwzględnieniu zmian organizacyjnych.
 2. Pozostały dochody – odsetki od lokat bankowych na rok 2024 r. planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2023 roku.
 3. Subwencje i dotacje do budżetu na 2024 r. przyjmuje się w wysokości podanych przez właściwe organy.
§ 5.
 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy
  z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.
 2. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
  1. zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
  2. czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
  3. wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2023 roku,
  4. kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 roku.
 3. Należy dążyć do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych na zadania własne Gminy i inwestycje.
 4. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2024 roku oraz kontynuowane z lat ubiegłych. Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2024-2032. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne, może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach.
 5. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań gminy, z podaniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego zleconego zadania.
 6. Pracownika odpowiedzialnego  ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  zobowiązuję do opracowania Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zapobiegania innym patologiom społecznym.
 7. Referat Rolnictwa, Budownictwa , Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej  dysponujący środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska zobowiązuję do opracowania szczegółowego planu dochodów i wydatków na 2024 rok oraz szczegółowego planu rzeczowego.
 8. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące:
  1. z pożyczek, kredytów i papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku gminy, polegającej w szczególności na zbyciu udziałów i akcji spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych,
  3. z innych operacji finansowych.
 9. Przy planowaniu rozchodów uwzględnić:
  1. spłaty otrzymanych kredytów,
  2. płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. inne operacje finansowe.
§ 6.
Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok należy sporządzić w części realizowanej przez referaty, jednostki organizacyjne gminy w następującym zakresie:
 1. Prognozowane dochody i wydatki,
 2. Projekty planu wydatków inwestycyjnych,
 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
 4. Projekty planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
 5. Instrumentów finansowych oraz środków pomocy zwrotnej, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. EU L 347 z 20.12.2013 r., str.320 z późn. zm.), podlegających ponownemu wykorzystaniu,
 6. Wykaz zadań gminy przewidzianych do realizacji w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
 7. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,
 8. Projekt planu finansowego instytucji kultury.
 
§ 7.
Referaty odpowiadające za przygotowane materiały w zakresie:
 1. Określenia założeń społeczno-gospodarczych Gminy Sorkwity na 2024 r. – Referat Planowania i Finansów.
 2. Wydatków inwestycyjnych – Referat Rolnictwa, Budownictwa , Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
 3. Mienia komunalnego – Referat Rolnictwa, Budownictwa , Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej  .
 
§ 8
Ostateczną wersję materiałów planistycznych, obejmującą merytorycznie wszystkie zadania realizowane przez referaty i podległe jednostki, po zaopiniowaniu i podpisaniu przez Wójta lub Zastępcę Wójta należy złożyć Skarbnikowi Gminy do dnia 25 października 2023 r.
 
§ 9.
Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierzam kierownikom referatów, dyrektorom, kierownikom jednostek podległych i gminnemu komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej, skarbnikowi i sekretarzowi gminy.
 
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                         
                                                                                                
Wójt Gminy Sorkwity  
 (-)  Józef Maciejewski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony