Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXV/185/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-03-25

Data podjęcia/podpisania: 2010-01-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 38 pozycja 701, opublikowano dnia: 2010-03-26

Tytuł aktu:

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413)

Treść:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje teren o powierzchni 5,50 ha położony nad jeziorem Jełmuń przy drodze gminnej prowadzącej do wsi Jełmuń, w granicach zgodnych z Uchwałą Nr XI/42/2007 Rady Gminy Sorkwity z dnia 07 września 2007 r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/81/2008 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 marca 2008 r. – załącznik graficzny nr 1, oraz z oznaczeniami na rysunku planu.
2. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML;

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

3) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US;

4) tereny zieleni chronionej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;

5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

7) teren przeznaczony pod ciąg pieszy, oznaczony na rysunku planu symbolem KX;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - § 5 uchwały;

9) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - § 6 uchwały;

10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 7 uchwały;

11) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - § 8 uchwały;

12) zasady i warunki podziału nieruchomości - § 9 uchwały;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - § 10 uchwały;

14) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów - § 11 uchwały;

15) przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - § 12 uchwały;

16) określenie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - § 13 uchwały.

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako ściśle obowiązujący i określony:
1) granica terenu objętego planem;

2) linie rozgraniczające;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) oznaczenia przeznaczenia terenów elementarnych;

5) oznaczenia pojedynczych drzew oraz ich grup do zachowania.

2. Oznaczenia zasięgu terenów o złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych podano informacyjnie.
3. Linie wewnętrznego podziału, wskazują możliwość oraz zasadę podziału i obowiązują w zakresie ilustracji cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w § 9 uchwały.
§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Sorkwity, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe; warunki realizacji obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym zawarte są w rozdziale III uchwały;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której nie może przekroczyć obrys budynku; okapy, gzymsy mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niż 0,8 m; balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niż 1,30 m;

5) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

6) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć rodzaje przedsięwzięć nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

7) teren elementarny – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym symbolem;

8) złożonych lub skomplikowanych warunkach gruntowych – należy przez to rozumieć definicje zawarte w przepisach odrębnych, dotyczących ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Rozdział 2
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1) W granicach opracowania planu nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony bądź rewaloryzacji w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2) Ogrodzenia od strony dróg nie wyższe niż 1,20 m; należy je wykonać z materiałów tradycyjnych takich jak kamień, drewno, cegła, metal itp. Zabrania się stosowania ogrodzeń betonowych i murowanych pełnych oraz prefabrykowanych żelbetowych.

3) Zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały ponadto określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1) Obszar opracowania znajduje się poza prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody;

2) Poziom hałasu w środowisku należy przyjąć dla całego obszaru objętego planem jak dla zabudowy mieszkaniowej, stosownie do przepisów o ochronie środowiska;

3) Należy zachować w maksymalnym stopniu istniejące, wartościowe zadrzewienia; drzewa i grupy drzew oznaczone na rysunku planu jako pojedyncze drzewa i ich grupy do zachowania, należy bezwzględnie zachować, chyba że konieczność ich usunięcia będzie wynikała ze względów sanitarnych lub bezpieczeństwa;

4) Zakaz fragmentaryzacji pasa trzcin oraz zakaz budowy indywidualnych pomostów w miejscach innych niż wyznaczone planem;

5) Odpady komunalne należy gromadzić na terenie własnej działki i okresowo wywozić na wysypisko w ramach systemu gminnego;

6) Obowiązuje nakaz podłączenia zabudowy do sieci kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu;

7) Zakaz stosowania żużla piecowego do utwardzania dróg i placów;

8) Zakazuje się stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych systemów grzewczych, wpływających znacząco negatywnie na jakość powietrza, stosownie do przepisów odrębnych.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty chronione lub wymagające ochrony.

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych. Na obszarze objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów oraz tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 9. Zasady i warunki podziału nieruchomości.
Ustala się następujące parametry działek budowlanych:
a) zabudowa rekreacji indywidualnej:
- minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m2;


- minimalna szerokość frontu działki – 20 m;

b) zabudowa usługowa:
- minimalna powierzchnia działki budowlanej – 700m2.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1) W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:
a) powiązanie z układem nadrzędnym, z drogą gminną poprzez projektowaną drogę wewnętrzną;

b) obsługa komunikacyjna działek z dróg wewnętrznych, dopuszcza się obsługę komunikacyjną działek bezpośrednio z drogi gminnej;

c) nawierzchnie dróg wykonać jako przepuszczalne;

d) klasyfikacja i parametry dróg:
Symbol na rysunku planu Klasyfikacja funkcjonalna Klasyfikacja techniczna min. szerokość w liniach rozgraniczających
1KDW droga wewnętrzna - 10,00 m
2KDW, 3KDW droga wewnętrzna - 8,00 m
4KX ciąg pieszy - 4,00 m

2) W rozwiązaniach infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:

a) zaopatrzenie w wodę docelowo z gminnej sieci wodociągowej;

b) odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

c) do czasu stworzenia technicznych możliwości przyłączenia do sieci dopuszcza się:
- zaopatrzenie w wodę ze źródeł własnych,

- odprowadzanie ścieków do atestowanych indywidualnych bezodpływowych zbiorników;

d) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych zgodnie z § 6, pkt 8 uchwały;

e) wody deszczowe zagospodarować w granicach poszczególnych działek;

f) linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne;

g) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; rozprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi;

h) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, dopuszcza się wykonanie sieci uzbrojenia technicznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę;

i) w przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych z planowanym zainwestowaniem, należy je przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami na warunkach i w uzgodnieniu z dysponentem sieci.

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) teren objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem, należy użytkować w sposób dotychczasowy;

2) zakazuje się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów zaplecza budowy.

Rozdział 3
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 12. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
Symbol terenu elementarnego Ustalenia
1ML 1.       Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej.

2.       Przeznaczenie dopuszczalne: garaż podziemny.

3.       Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)   na jednej działce można realizować jeden budynek rekreacji indywidualnej;
b)   zakaz sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych; funkcję gospodarczą należy realizować w jednej bryle z bryłą budynku o funkcji podstawowej;

c)   maksymalna powierzchnia zabudowy – 15 % powierzchni działki budowlanej;

d)   minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 70 % powierzchni działki;

e)   wysokość zabudowy – max. dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dachy strome dwu lub wielospadowe, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych wartościach estetycznych, w odcieniach czerwieni, o kącie nachylenia połaci 300 ÷ 450;

f) w elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno;

g)   nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległości od granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi;
h) w przypadku lokalizacji garażu podziemnego dopuszcza się przeznaczenie wybranej działki lub działek zabudowy rekreacji indywidualnej na wykonanie zjazdów; realizacja garażu nie może pomniejszyć ustalonej minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnej.
2ML,3ML, 4ML, 5ML 1.       Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej.

2.       Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)    na jednej działce można realizować jeden budynek rekreacji indywidualnej;
b)    zakaz sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych; funkcję gospodarczą należy realizować w jednej bryle z bryłą budynku o funkcji podstawowej;

c)     maksymalna powierzchnia zabudowy – 15 % powierzchni działki budowlanej;

d)    minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 70 % powierzchni działki;

e)    wysokość zabudowy – max. dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dachy strome dwu lub wielospadowe, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych wartościach estetycznych, w odcieniach czerwieni, o kącie nachylenia połaci 300 ÷ 450;

f) w elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno;

g)    nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległości od granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W części terenów elementarnych występują złożone warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. W przypadku sytuowania obiektów budowlanych na terenie o złożonych warunkach gruntowych, na etapie projektu budowlanego kategorię geotechniczną oraz rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno – geotechnicznej) należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
6U 1.       Przeznaczenie podstawowe: usługi administracyjne.

2.       Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie właściciela lub zarządcy.

3.       Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)   na jednej działce można realizować jeden budynek o funkcji podstawowej;

b)   zakaz sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych; funkcję gospodarczą należy realizować w jednej bryle z bryłą budynku o funkcji podstawowej;

c)   wysokość zabudowy – max. dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dachy strome dwu lub wielospadowe, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych wartościach estetycznych, w odcieniach czerwieni, o kącie nachylenia połaci 300 ÷ 450;

d) w elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno;

e)   maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki budowlanej;

f)     minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 50 % powierzchni
działki;
g)   nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległości od granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
7U 1.       Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe bezpośrednio związane z obsługą projektowanej zabudowy takie jak gastronomia, pomieszczenia administracyjne, klubowe, itp. jak również obsługa sportów wodnych - hangar do przechowywania sprzętu wodnego, wypożyczalnia sprzętu sportowego itp.

2.       Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)    wysokość zabudowy – max. dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dachy strome dwu lub wielospadowe, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych wartościach estetycznych, w odcieniach czerwieni, o kącie nachylenia połaci 300 ÷ 450;

b) w elewacjach stosować materiały naturalne, tradycyjne, cegła, kamień, tynki, drewno;

c)     maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki budowlanej;

d)    minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 50 % powierzchni działki;

e)    nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; w miejscach , gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy odległości od granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi;

f)      cały teren elementarny winien być zagospodarowany jako jeden zespół funkcjonalno – użytkowy.

3. W części terenu występują złożone warunki gruntowe, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. W przypadku sytuowania obiektów budowlanych na terenie o złożonych warunkach gruntowych, na etapie projektu budowlanego kategorię geotechniczną oraz rodzaj dokumentacji (geotechnicznej lub geologiczno – geotechnicznej) należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
8US 1.       Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji.

2.       Zasady zagospodarowania terenu:

a) w ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest lokalizacja terenowych urządzeń sportowych takich jak: pola gier (do tenisa ziemnego, koszykówki, siatkówki, badmintona, itp.) jak również place zabaw dla dzieci;

b)    obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych;

c) w jak największym stopniu zachować istniejące drzewa; obowiązują ustalenia zawarte w § 6. pkt 3 uchwały.
9ZP 1.      Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.

2.      Zasady zagospodarowania terenu:

a)    obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz i sieci i związanych z nimi urządzeń infrastruktury technicznej;

b)    na odcinku linii brzegowej, przylegającej do tego terenu, dopuszcza się usytuowanie jednego pomostu w miejscu pozbawionym roślinności w strefie litoralnej jeziora;

c)     obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości w pasie 1,5 m od linii brzegowej jeziora, z pozostawieniem możliwości każdorazowego przejścia tym pasem.
10ZN 1.       Przeznaczenie podstawowe: zieleń chroniona.

2.       Zasady zagospodarowania terenu:

a)    obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych oraz obiektów małej architektury;

b)    zagospodarować trwałą zielenią i zapewnić swobodny odpływ wody;

c)     obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości w pasie 1,5 m od linii brzegowej jeziora, z pozostawieniem możliwości każdorazowego przejścia tym pasem.

3.      Teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 13. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla całego terenu opracowania, w wysokości 30%.

§ 14. W granicach opracowania planu inwestycji celu publicznego należących do zadań gminy w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje się.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/185/2010
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenie uwag do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Sorkwity nie uwzględnia uwagi wniesionej do projektu planu. Rozstrzygnięcie w tej sprawie zostało dokonane Uchwałą Nr XXXV/183/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 stycznia 2010 roku.
Lp Data
wpływu uwagi
Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i adres
zgłaszającego uwagi
Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga Treść uwagi Stanowisko Rady Gminy Uwagi
uwaga
uwzględniona
uwaga
nieuwzględniona
1 2 3 5 6 4 9 10 11
1. 22.05.2009 Teodor Kretschman
Grażyna Kretschman
Konrad Kretschman
Łucja Kretschman
Barbara Trzeciak
Mirosława Krężelewska
Tadeusz Krężelewski
Bogdan Morgaś
Beata Wiórko
Helena Kozendey
Bronisław Kozendey
Ewa Kozendey
Cały obszar objęty planem   Odstąpienie od opracowania planu. - +

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/185/2010
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity.
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się, że na terenie objętym planem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy nie przewiduje się.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-15 11:39:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-15 12:03:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-21 14:34:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1625 raz(y)