ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXI/226/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXI

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-08-20

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź.  zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),  Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2021r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2021r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2021r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w  2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
     4. Załącznik Nr 4 Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.  otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik  Nr 8   Zestawienie   planowanych   kwot    dotacji   udzielanych   z     budżetu
   jst,  realizowanych   przez   podmioty     należące   i    nienależące   do   sektora  finansów
   publicznych   w 2021 r. otrzymuje  brzmienie wg załącznika   nr 8 do niniejszej   uchwały.
9. Załącznik Nr 3a Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w  2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 26.715.380,56 zł
         w tym: dochody bieżące             - 25.169.970,56 zł
                     dochody majątkowe        -  1.545.410,00 zł
 
       - wydatki                                     -  26.865.380,56 zł
      w tym : wydatki bieżące             -  24.796.121,66 zł
                   wydatki majątkowe                    -    2.069.258,90 zł
 
Deficyt budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
 
  § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXI/226/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75616 - zwiększenie dochodów o kwotę 15000,00 zł nastąpiło na podstawie weryfikacji wykonania dochodów za siedem miesięcy 2021r. ponieważ poziom wykonania zbliża się do planowanych dochodów za cały rok 2021.
75816 - zwiększenie dochodów o kwotę 600.000,00 zł nastąpiło na podstawie przekazanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich. Środki przyznane na podstawie wniosku na zadanie pn. „Budowa Boiska sportowo – rekreacyjnego w Sorkwitach”.
80101, 80153 – zwiększenie dochodów o kwotę 2,500,00zł nastąpiło na podstawie porozumienia podpisanej umowy SUPERKODERZY.mp4 z Orange SA na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach. Kwota 12 033,42,00 zł stanowi zwiększenie dotacji na podręczniki w szkołach podstawowych. Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.186.2021 z dnia 30-07-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
85195 - zwiększenie  planowanych  dochodów  w rozdziale  kwotę 28.000,00zł związane jest z wprowadzeniem planowanych  dochodów, które stanowić będą  refundację z tytułu wydatków poniesionych na organizację dowozu do punktów  szczepień na    Covid-19 niektórych mieszkańców gminy oraz promocję szczepień.
85219 – zwiększenie dochodów o kwotę 2 969,00zł nastąpiło podstawie pisma znak FK.3111.2.188.2021 z dnia 02-08-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
85503 – zwiększenie dochodów o kwotę 171,00zł nastąpiło podstawie pisma znak FK.3111.2.172.2021 z dnia 30-07-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na wypłatę realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
70005 - zmniejszenie wydatków o kwotę 17 591,10 zł nastąpiło na skutek zakupu gruntu przy świetlicy wiejskiej w Gizewie za znacznie mniejszą kwotę, niż zakładano w planie finansowym na 2021 r. Kwota 1 000,00 zł stanowi zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii.
75023 - zwiększenie  wydatków o kwotę 6 480,17 zł nastąpiło na skutek weryfikacji planu w stosunku do wykonania za siedem miesięcy, a także tym, iż nowe umowy podpisywane na usługi wykonywane na rzecz Urzędu Gminy Sorkwity zawierają stawki wyższe od przewidywanych w planie finansowym na rok 2021 ze względu na znaczny wzrost inflacji .
75410,75495 – kwota wydatków 180.000,00 zł planowana jest jako dotacja na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie w rozdziale 75495 winna być zaplanowana w rozdziale 75410, w związku z tym dokonano przeniesienia wydatku do właściwego rozdziału.
80101,80150,80153 – Zwiększenie wydatków o kwotę 2,500,00 zł nastąpiło na podstawie porozumienia podpisanej umowy SUPERKODERZY.mp4 z Orange S.A. na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach. kwota 12 033,42,00 zł stanowi zwiększenie dotacji na podręczniki w szkołach podstawowych. Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.186.2021 z dnia 30-07-2021 r., Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
85195 – zwiększenie  planowanych  wydatków  w rozdziale  kwotę 28.000,00zł związane jest z wprowadzeniem wydatków poniesionych na organizację dowozu do punktów szczepień na Covid-19 niektórych mieszkańców gminy oraz promocję szczepień.
85219,85228,85295 – zwiększenie dochodów o kwotę 2 969,00zł nastąpiło podstawie pisma znak FK.3111.2.188.2021 z dnia 02-08-2021 r., Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych . Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji planu wydatków w stosunku do wykonania za siedem miesięcy 2021 r.
85395 - zmiana planowanych  wydatków  w rozdziale o kwotę 139,07 zł spowodowana jest korektą wydatków na projekt realizowany przez GOPS w Sorkwitach pn. „Rodzina Razem”
85501.85502,85503 - zwiększenie dochodów o kwotę 171,00 zł nastąpiło podstawie pisma znak FK.3111.2.172.2021 z dnia 30-07-2021 r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji planu wydatków w stosunku do wykonania za siedem miesięcy 2021 r.
90005 – zmiany planowanych wydatków nastąpiły pomiędzy paragrafami, tak aby dostosować plan wydatków  do porozumienia podpisanego dnia 20.05.2021 r. z WFOŚiGW w Olsztynie na utworzenie punktu konsultacyjnego dla programu „Czyste powietrze”.
90095 –  zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20 250,00 zł nastąpiło ze względu na planowane wykonanie jeszcze w tym roku zadania pn. Budowa pomostu w msc Kozłowo”. Inwestorem przy realizacji inwestycji oraz Beneficjentem środków pochodzących z dofinansowania pozyskanego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 będzie Powiat Mrągowski, a Gmina Sorkwity zapewni środki na udział własny w kosztach inwestycji w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Mrągowskiego.
92601 –  zwiększenie wydatków o kwotę 600.000,00 zł nastąpiło na podstawie przekazanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich. Środki przyznane na podstawie wniosku na zadanie pn. „Budowa Boiska sportowo – rekreacyjnego w Sorkwitach”. Kwota 5 000,00 planowana jest jako zwiększenie wydatków na zakup wody na boisko w Zyndakach, gdyż po renowacji murawy  konieczne jest jej ciągłe podlewanie .
 
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-24 11:47:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-24 11:53:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-24 11:53:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
665 raz(y)