Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIV/240/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-11-26

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z póź.  zm.) oraz art.211, art.212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2021 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2021 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w  2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4Załącznik Nr 4 Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6.  Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.  otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr  6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
   8. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
   9. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 r. wg załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 29.411.878,20 zł
         w tym: dochody bieżące             - 26.144.709,20 zł
                     dochody majątkowe        -  3.267.169,00 zł
 
       - wydatki                                     -  27.786.878,20 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  25.516.279,30 zł
                   wydatki majątkowe            - 2.270.598,90 zł
 
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.625.000,00 zł przeznacza się na:
- planowaną spłatę rat  kredytów w kwocie    325.000,00 zł,
- lokatę terminową  w  banku  kwocie        1.300.000,00 zł.
 
 
 
   § 3
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie:
  1. Nadwyżkę  budżetu gminy w wysokości 1.625.000,00 zł przeznacza się na:
  1. planowaną spłatę kredytów  w kwocie       325.000,00 zł,
  2. lokatę terminową  w  banku  kwocie        1.300.000,00 zł.
 
§ 4
Paragraf § 4.2. otrzymuje brzmienie:
 
1. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.125.000,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
 
W paragrafie 11 dodaje się punkt 1.3, który  otrzymuje brzmienie:
 
 1.3 Określa się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych  do wysokości 1.300.000,00 zł.
 
§ 6
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-30 14:16:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-30 14:21:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-30 14:21:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
818 raz(y)