ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXV/250/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-23

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2022– 2032

Na podstawie:

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2021r. , poz.305 z póź. zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 1372  z póź.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022–2032, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których  mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
 
§ 4
1.Upoważnia Wójta do:
  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5
Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
     
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§7
Traci moc uchwała Rady Gminy Sorkwity Nr XXIV/167/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 12:23:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 12:26:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-21 09:44:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
531 raz(y)