Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXVIII/279/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-03-30

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2022r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2022r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2022r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w  2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4Załącznik Nr 4 Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik  Nr 8   Zestawienie planowanych kwot dotacji   udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 27.315.619,12 zł
         w tym: dochody bieżące             - 22.263.829,12 zł
                     dochody majątkowe        -  5.051.790,00 zł
 
       - wydatki                                    -  28.032.939,12 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  22.667.844,12 zł
                   wydatki majątkowe         -    5.365.095,00 zł
 
Deficyt  gminy w wysokości 717.320,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600.000,00 zł .
  2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.320,00 zł.
   § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-30 11:03:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-30 11:10:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-04 14:00:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
747 raz(y)