Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XLV/319/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XLV

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-28

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
 
1) od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,09 zł od 1 m2 powierzchni,
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem:
    a. przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele, a nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2021r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.
 
2) od budynków lub ich części:
 
1) mieszkalnych - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z tego:
 
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
    6) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXIV/243/2021 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021 r. poz. 4568).
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 12:37:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 12:37:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-04 10:44:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
267 raz(y)