Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XLVI/328/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-21

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2023 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 216 ,art.217, art.218, art.219 ust.1 i 2, art. 222 , art.231 ust 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 242, art. 258 ust.1pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z póź. zm), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z póź.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 30.123.031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości                                       22.182.542,89 zł,  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na  realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2                        0,00 zł.,
 
dochody majątkowe w wysokości                                      7.940.488,11 zł.
w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3        1.103.488,11 zł.,
- z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD                                          5.725.000,00 zł.
 
§ 2
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.078.031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
        z tego: wydatki bieżące w wysokości   22.134.956,36 zł,
               wydatki majątkowe w wysokości  10.943.074,64 zł.
2.  Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10.842.074,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
       w tym: - wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu  „POLSKI ŁAD” zgodnie z zał. 3a.
 
     3.  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.912.993,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
     4.   Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
 1. Deficyt  budżetu gminy w wysokości 2.955.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
 1.  Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.700.000,00 zł ,
 2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 171.004,33 zł .
 3. spłaty udzielonej w 2022r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
§ 4
 1. Przychody budżetu w wysokości 3.255.000,00 zł, rozchody w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  zaciąganych na:
 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  –    500.000,00 zł.
 
 § 6
 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł  .
 2.   Ustala się wydatki w kwocie 74.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki  w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1973):
 1. dochody w wysokości    20.000,00 zł,
 2. wydatki w wysokości     20.000,00 zł.
§ 8
1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości    1.500.000,00 zł,
2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.   z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) w wysokości  1.500.000,00 zł.
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 10
 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 165.000,00 zł;  wydatki – 165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 11
 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 0,00 zł.
 2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 0,00 zł.
§ 12
 1. Rezerwa ogólna wynosi 45.000,00 zł .
 2. Rezerwa celowa wynosi:
- 75.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 10.000,00 zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.
 
§ 13
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. Ponadto upoważnia się Wójta:
  1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 1. dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z  wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank
      prowadzący obsługę budżetu gminy.
  5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w:
a) planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
 
 § 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-22 15:57:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-22 16:02:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-22 16:02:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
411 raz(y)