Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XLVII/342/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie: rozpatrzenia skargi.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 229 pkt 3, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1.
1. Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną przez skarżącą, w związku z niewykonywaniem przez Wójta Gminy Sorkwity czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi poprzez doręczenie odpisu niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XLVII/342/2023 Rady Gminy Sorkwity
z dnia 27 stycznia 2023 r.
 
Dnia 14 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy Sorkwity wpłynęła w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym skarga na działalność Wójta Gminy Sorkwity. Dnia 16 grudnia 2022 r. skargę skierowano do Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków, następnie Przewodniczący Komisji zwołał posiedzenie na dzień 20 stycznia 2023 r.
 
Członkowie Komisji na w/w posiedzeniu:
1. zapoznali się ze skargą, której przedmiotem jest, zarzut niewykonywania przez Wójta Gminy Sorkwity czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
2. zapoznali się z dotychczasową korespondencją w sprawie (w tym oświadczeniem firmy GIAP – opracowującej na rzecz Urzędu dane przestrzenne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium).
ustalając, co następuje.
Dnia 22 grudnia 2022 r. pracownik ds. planowania przestrzennego Urzędu Gminy Sorkwity wystąpił do firmy GIAP prowadzącej na rzecz gminy portal INSPIRE HUB oraz odpowiadającej za opracowanie danych przestrzennych do aktów planowania przestrzennego z prośbą o ustosunkowanie się do złożonej skargi. W odpowiedzi firma GIAP Sp. z o.o. Oddział w Lublinie przesłała swoje stanowisko w sprawie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opierając się o przesłane stanowisko  firmy GIAP oraz wyjaśnienia pracownika ds. planowania przestrzennego ustalono w odpowiedzi na każdy punkt skargi jak poniżej:
Ad. 1 Gmina Sorkwity udostępnia zbiory danych przestrzennych MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) i SUIKZP (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dodatkowo w/w zbiory są udostępniane za pośrednictwem usług sieciowych: przeglądania (WMS), pobierania (WFS) oraz wyszukiwania (CSW) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 r. poz. 1990), ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902). Przedmiotowe zbiory danych udostępnione są publicznie na portalu mapowym https://mapa.inspire-hub.pl/ z możliwością ich fizycznego pobrania. Adresy usług (przeglądania, wyszukiwania, pobierania) zgłoszone są do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez GUGiK i widoczne są na stronie https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=[TERYT]&temat=3.4 (w miejsce [TERYT] należy wpisać 6-znakowy identyfikator systemu TERYT gminy).
Wywołanie usług dotyczących Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sorkwity:
 
Wywołanie usług dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 
Gmina Sorkwity udostępnia zbiory danych określone w powołanych wyżej przepisach za pomocą usługi pobierania, które to zbiory zawierają wymagane typy obiektów. Zauważyć przy tym należy, że ustawodawca wymaga jedynie zapewnienia dostępu do zbiorów aktów planowania przestrzennego, co wynika z treści przepisu art. 67a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za pomocą usługi pobierania, w zakresie zdefiniowanym w przepisie art. 9 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (która jest implementacją przepisów INSPIRE na grunt prawa krajowego), gdzie wyraźnie wskazuje się, iż usługi pobierania mają umożliwiać „pobieranie kopii zbiorów lub ich części, oraz gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów”, przy czym zarówno przepisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej jak i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia dotyczące zbiorów danych, nie wymieniają żadnej konkretnej implementacji usługi pobierania.
Ad. 2 W przytaczanym przez skarżącą wyroku Sygn. akt II SAB/Kr 198/22 WSA w Krakowie, Sąd uznał bezczynność organu polegającą na nieprawidłowym udostępnianiu danych przestrzennych z obszaru zagospodarowania przestrzennego, podkreślając jednocześnie że bezczynność nie ma charakteru rażącego naruszenia prawa. WSA w Krakowie powołuje się wprost na opinię informatyczną, bez zbadania stanu faktycznego. Opinia i zawarte w niej stwierdzenia nie zostały w żaden sposób zweryfikowane z rzeczywistością przez sąd. Nie sprawdzono w żaden sposób czy w przywoływanych gminach udostępniane dane i usługi są faktycznie zgodne z przepisami. Sąd uznał więc wyjaśnienie skarżącej za wystarczające do stwierdzenia bezczynności organu, bez analizowania faktów i potwierdzania nieuprawnionych twierdzeń osoby skarżącej.
Ad. 3 Stwierdzenie to jest nieprawdziwe i nieuprawnione. Firma GIAP na bieżąco współpracuje z Gminą Sorkwity w celu uzupełnienia/poprawy informacji dla dotychczasowych planów wchodzących w skład zbioru, by zapewnić prawidłowość całego zbioru. Jak wyjaśniono wcześniej zbiory danych są udostępniane za pomocą usługi pobierania oraz są zgodne ze specyfikacją danych i wymaganiami ww. rozporządzenia. Osoba skarżąca nie podaje też żadnego przykładu stwierdzenia , które z usług działają niezgodne z przepisami. Brak jest również podstaw do uznania, że doszło do wydatkowania środków publicznych na zapewnienie dostępu do danych przestrzennych niespełniającego wymagań obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Ad. 4. Gmina Sorkwity nie ogranicza w żaden sposób dostępu do informacji publicznej, a zbiory danych oraz usługi są dostępne publicznie (online) dla każdego i nie wymagają jakiejkolwiek interakcji klienta z urzędem. Informacja o adresach usług znajduje się zgodnie z przepisami w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych prowadzonej przez GUGiK. Gmina Sorkwity zapewnia dostęp do danych przestrzennych w obszarze aktów planowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto informacja o portalu mapowym i przekierowanie do niego zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, wbrew zarzutom skargi, że podjęte przez Wójta Gminy Sorkwity działania ograniczają dostęp do informacji publicznej utrudniając działania potencjalnym inwestorom zarówno z terenu Unii Europejskiej jak i spoza niej, jak również że narażają Gminę Sorkwity na ryzyko odszkodowań w związku z naruszeniem praw majątkowych osób zainteresowanych dostępem do tych danych.
Ad. 5 Jak wskazano w ad 1. Wójt Gminy Sorkwity zapewnia prawidłowy i kompletny dostęp do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. za pomocą usługi pobierania oraz w postaci zgodnej ze specyfikacją.
 
Reasumując w ocenie Rady Gminy Sorkwity skarga jest bezzasadna.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-01 16:28:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-01 16:28:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-01 16:28:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
351 raz(y)