Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

12/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-02-24

Data wejścia w życie: Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2023 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 1. Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie pod względem merytorycznym Wójtowi Gminy Sorkwity ofert na realizację zadań publicznych, złożonych

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), art. 305¹, art. 3053 i art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) oraz z § 14 uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2021 r., poz.1456), zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1
  1. Wyrażam zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora: ENERGA -OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000033455, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym w dalszej części „Przedsiębiorstwem Energetycznym”, na działce stanowiącej własność Gminy Sorkwity, oznaczonej            nr ewidencyjnym 67/2 o powierzchni 0,9100 ha, obręb nr 15 – Sorkwity, dla której jest prowadzona księga wieczysta  nr OL1M/00040800/1.
  2. Ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego służebność przesyłu na w/w nieruchomości będzie polegać na:
  1. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej o długości 39 m;
  2. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt a, po ich posadowieniu;
  3. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt a i pkt b, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
  1. Ustanowienie służebności przesyłu na działce obciążonej wymienionej w ust.1 nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – na podstawie wyceny służebności przez rzeczoznawcę majątkowego.
  2. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, której dotyczy niniejsze zarządzenie, ustala się na kwotę łączną 98,00 zł (słowie złotych: dziewięćdziesiąt osiem) netto, powiększonej o podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                       
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 10:06:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 10:11:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 10:59:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
279 raz(y)