Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XXXV/189/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-29

Data podjęcia/podpisania: 2010-01-29

Tytuł aktu:

Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2010r.

Na podstawie:

art.21 ust.3 z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 98 poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173,poz.1218, z 2008r.Nr 180,poz.111,z 2009r.Nr 223,poz. 1458,Nr 52,poz.420) oraz § 70 ust.1 Statutu Gminy Sorkwity będącego załącznikiem Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr IV/34/2003 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sorkwity (Dz.Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 41 poz.563 z późn.zm.) uwzględniając wnioski Komisji

Treść:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy następujących Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2010r.:
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego według załącznika Nr 1;
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym według załącznika Nr 2;
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska według załącznika Nr 3.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
 
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/189/2010
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 29 stycznia 2010r.
P L A N P R A C Y
KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,SPORTU, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA 2010r.
STYCZEŃ
 • przyjęcie planu pracy Komisji na 2010r.;

 • przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2009r.;

 • opiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
LUTY
 • poznanie założeń Gminnego Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r –spotkanie z osobą odpowiedzialną za realizację programu.;

 • opiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
MARZEC
 • poznanie założeń programowych GOK w Sorkwitach na 2010r. – spotkanie z przedstawicielem GOK ;

 • opiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
KWIECIEŃ
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2009r. w zakresie oświaty, kultury, sportu ;

 • opiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
MAJ
 • przygotowanie Gminy Sorkwity do sezonu turystycznego 2010r. -wyjście w teren;

 • opiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
CZERWIEC
 • określenie potrzeb remontowych szkół – spotkanie z Dyrektorem ZOS- wyjazd w teren;

 • sprawy różne.
SIERPIEŃ
 • realizacja zadań remontowych szkół, przygotowanie do nowego roku szkolnego 2010/2011 – wyjazd do szkół;

 • opiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
WRZESIEŃ
 • zapoznanie się z planem organizacji dowożenia i dożywiania uczniów – spotkanie z Dyrektorem ZOS;

 • składanie wniosków do budżetu na 2011r.;

 • opiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
PAŹDZIERNIK
 • funkcjonowanie przedszkoli w Gminie Sorkwity, ich potrzeby i problemy – wyjazd w teren;

 • opiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
LISTOPAD
 • działalność GOPS na terenie Gminy Sorkwity, problemy występujące na naszym terenie – spotkanie z kierownikiem GOPS;;

 • opiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
GRUDZIEŃ
 • opracowanie ramowego planu pracy komisji na 2011r.;

 • zapoznanie się z założeniami budżetu na 2011 rok;

 • opiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

Komisja zastrzega sobie zmianę terminów oraz tematyki posiedzeń.
Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/189/2010
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 29 stycznia 2010r.
Plan pracy
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym
na 2010r.

STYCZEŃ
 • opracowanie planu pracy Komisji na 2010r.,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.

LUTY
 • zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.

MARZEC
 • zapoznanie się z budżetem ZOS na 2010r.

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.
KWIECIEŃ
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2009r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące;
MAJ
 • zapoznanie się z działalnością finansową GOPS-u za 2010r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące;
CZERWIEC
 • zapoznanie się z budżetem GOK i ZGKiM w Warpunach na 2010 rok,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące;
SIERPIEŃ
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010r. ;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące;
WRZESIEŃ
 • zapoznanie się z wydatkami związanymi z utrzymaniem niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sorkwity;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK
 • zapoznanie się z działalnością finansową Urzędu Gminy Sorkwity za trzy kwartały 2010r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące.

 

LISTOPAD
 • ustalenie stawek podatków,

 • zapoznanie się z realizacją inwestycji,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące;
GRUDZIEŃ
 • szczegółowe omówienie budżetu na 2011r. (zreferuje Wójt oraz Skarbnik Gminy),

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.
Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy oraz możliwość zapraszania gości kompetentnych do poruszanych przez nią tematów.
Przewodniczący Rady
(-) Jerzy KopaniecZałącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/189/2010
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 29 stycznia 2010r.

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2010

STYCZEŃ
1.Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2010r.
2.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3.Sprawy różne.

LUTY
1.Stan sanitarny sołectw. Rozlokowanie pojemników do segregacji odpadów stałych.
2.Zapoznanie się z cenami odbioru odpadów stałych i płynnych.
3.Firmy zajmujące się wywozem w/w odpadów – w kontekście usług pod względem terminowości, solidarności i ceny.
4.Zapoznanie się z projektem inwestycji planowanych na 2010r.
5.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6.Sprawy różne.

MARZEC
1.Dyskusja na temat remontów dróg.
2.Zapoznanie się z planem pracy remontu dróg nie będących własnością lub pod zarządem gminy (wyjazd w teren) – zaproszeni goście.
3.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4.Sprawy różne.

KWIECIEŃ
1.Zapoznanie się z kierunkami wykorzystania funduszy sołectw.
2.Zapoznanie się z remontem dróg – wyjazd w teren – zaproszeni goście.
3.Stan przygotowania gminy do sezonu turystycznego.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5.Sprawy różne w tym między innymi zatrudnienie pracowników interwencyjnych .

MAJ
1.Zapoznanie się ze stanem hydroforni w gminie oraz wodociągowaniem.
2.Zapoznanie się ze stanem sanitarnym – podczas pierwszego objazdu sołectw.
3.Stan sanitarny gminy – dzikie wysypiska – wyjazd w teren.
4.Zaawansowanie i jakość wykonywanych remontów dróg.
5.Plany inwestycji – dyskusja.
6.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7.Sprawy różne.

CZERWIEC
1.Zapoznanie się ze stanem maszyn i kombajnów w ZGKiM w Warpunach przed żniwami oraz cenami usług. Wyjazd w teren.
2.Zapoznanie się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków pod względem technicznym.
3.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4.Sprawy różne.

LIPIEC
1.Lustracja pól biwakowych i dróg w gminie – wyjazd w teren.
2.Sprawy różne.

SIERPIEŃ
1.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
2.Sprawy różne.

WRZESIEŃ
1.Ocena minionego sezonu turystycznego .
2.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3.Sprawy różne.

PAŹDZIERNIK
1.Ocena usług wykonywanych przez ZGKiM w Warpunach na terenie gminy jak również innych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.
2.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3.Sprawy różne.

LISTOPAD
1.Kontrola wykonywanych inwestycji i innych prac – wyjazd w teren.
2.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3.Sprawy różne.

GRUDZIEŃ
1. Wypracowanie dla Rady Gminy stawek podatków:
a)obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu ustalenia podatku rolnego;
b)opłaty lokalnej;
c)podatku od nieruchomości i środków transportowych.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Sprawy różne.Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy oraz możliwość zapraszania gości kompetentnych do poruszanych przez nią tematów.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-15 11:10:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-15 12:03:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-15 13:03:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1508 raz(y)