Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

80/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-01

Data wejścia w życie: Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie In

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia pożyczek dla organizacji pozarządowych

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Treść:

§ 1.
1. Wprowadza się regulamin udzielania pożyczek dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania w sferze działalności pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity, na które pozyskały zewnętrzne środki finansowe, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Maksymalną roczną wysokość środków przeznaczonych na pożyczki dla organizacji pozarządowych określa uchwała w sprawie budżetu Gminy Sorkwity na dany rok budżetowy.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 4.
Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy Sorkwity.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki