Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Otwarte konkursy ofert

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-07 15:45:29 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik 1
do Zarządzenia Nr 12/2020
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 7 lutego 2020r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz.688 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/87/2019 z dnia 25 października 2019r. Rady Gminy Sorkwity dotyczącej przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 
Wójt Gminy Sorkwity ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2020
 
Słowniczek
Ilekroć w ogłoszeniu konkursowym mowa jest o:
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.),
rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sorkwity
 
I. Rodzaj zadań:

1/ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
 • Upowszechnianie wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych np. piłki nożnej, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, narciarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu,
 • Pomoc w szkoleniu osób dorosłych, dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
 • Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
 • Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy - grudzień 2020 r.
Wysokość środków publicznych w uchwale budżetowej przeznaczonych na realizację ww. zadania w roku 2020 – 40.000,00 zł.

Podstawowy zakres ww. zadań obejmuje:
 1. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sorkwity,
 2. organizowanie zajęć, treningów, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Sorkwity z udziałem osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
 3. umożliwianie osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży uczestnictwa w rozgrywkach i imprezach sportowo-rekreacyjnych na wyjazdach,
 4. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
 
II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania:
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na rzecz Gminy Sorkwity i jej mieszkańców.
2. O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają.
3. Każdy podmiot składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
4. Dopuszcza się składanie oferty częściowej.
5. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego oferenta na realizację jednego zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu, zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego, określającego reguły partnerstwa oraz jednoznacznie określającego wiodącą rolę jednego podmiotu odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczenie.
8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania ,oferent jest zobowiązany do wprowadzenia korekty kosztorysu projektu.
9. Dotacje nie mogą być udzielane na:
1/ przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy Sorkwity lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3/ zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
4/ budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów, itp.
5/ najem lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów (chyba, że wynika to bezpośrednio z realizacji zadania),
6/ prace remontowo-budowlane,
7/ zadania inwestycyjne,
8/ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
9/ działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
10/ podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
11/ koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych,
12/ działalność statutową, niezwiązaną z realizowanym zadaniem,
13/ wypłaty nagród pieniężnych,
14/ zakup środków trwałych.
10. Dotacja może być udzielona m.in. na:
1/ wynagrodzenie osób realizujących zadanie,
2/ promocję realizowanego zadania (plakaty, ulotki, zaproszenia, banery, ogłoszenia, itp.),do 10% całkowitego kosztu zadania,
3/ zakup drobnego sprzętu do realizacji zadania,
4/ koszty transportu, dojazdu, wynajmu sal, konsumpcji, itp.
11. Koszty administracyjne, materiałów biurowych, piśmienniczych, usług pocztowych, internetowych, opłat za media oraz sprzątanie pomieszczeń, amortyzacja nie mogą przekroczyć 10 % całości kosztu realizacji zadania.
12. OD PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA WYMAGANY JEST MINIMUM 10% FINANSOWY WKŁAD WŁASNY W CAŁKOWITYM KOSZCIE ZADANIA.
13. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Sorkwity a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
 
 1. Zadanie winno być wykonane w 2020 roku w terminie wskazanym w umowie.
 2. Do realizacji zadania uznane będą dowody księgowe, które będą wystawione w terminie określonym w pkt 1 oraz będą dokumentowały w tym terminie nabycia towarów i usług związanych z realizacją zadania.
 3. Do realizacji zadania będą uznane należności określone w pkt 2, które będą opłacone w terminach określonych w pkt 1.
 4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkańców Gminy Sorkwity, w zależności od rodzaju realizowanego zadania.
 5. Zadanie winno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie i w umowie o realizacji zadania.
 6. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.
 7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, a w szczególności ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.
IV. Termin i warunki składania ofert:
 1. Oferty na realizację w/w zadania należy złożyć w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.03.2020r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu. Na kopercie należy napisać nazwę i adres podmiotu składającego ofertę wraz z adnotacją „Konkurs ofert 2020” i określeniem nazwy zadania publicznego określonego w konkursie oraz zamieścić adnotację „ Nie otwierać do dnia 2.03.2020r.Oferty niezamknięte w kopercie i oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę, która powinna być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia (uwaga: obowiązują nowe druki !!).
Oferta winna być wypełniona kompletnie zgodnie z objaśnieniami w niej zawartymi.
3. Do oferty należy dołączyć załączniki:
1/ aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany;
2/statut lub wyciąg ze statutu podmiotu uprawnionego do złożenia oferty, zawierający zapisy o prowadzeniu działań w zakresie zadania, o dofinansowanie którego podmiot się ubiega,
3/ umowę między Oferentami, jeżeli jest składana oferta wspólna,
4/upoważnienie bądź pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, w przypadku gdy takie zostało wystawione.
4. Wszystkie dokumenty, wymienione w pkt. 3, powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii winny być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Dokumenty składane w kserokopii mające więcej niż jedną stronę mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na pierwszej jego stronie z dopiskiem „ Za zgodność z oryginałem od str. 1 do str...”.
5. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – powinny złożyć każdą ofertę odrębnie oraz jeden komplet załączników.
6. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
V. Termin i kryteria wyboru ofert oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej:
 1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 13 marca 2020r.
 2. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez Wójta , którymi są członkowie komisji konkursowej.
 1. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub
  uzupełnienie oferty.
 2. Jeżeli oferent nie dokona korekty lub uzupełnienia oferty , o których mowa w pkt 3 oferta nie będzie podlegać ocenie lub zostanie odrzucona z powodu m.in. następujących błędów formalnych:
  a) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
  b) złożenie oferty po terminie,
  c) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,
  d) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu,
  e) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
złożenie oferty przez organizację , która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z KRS nie
prowadzi działalności objętej konkursem.
5. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia , w wyznaczonym terminie, będzie skutkować
odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
6. Złożone oferty zostaną zaopiniowane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową
powołaną przez Wójta w drodze zarządzenia.
 
 1. Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób wskazanych przez organizacje
  pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie , zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
 1. Zgłoszenia osób będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się
komunikatu, o którym mowa w pkt. 7.
9. Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
 
10. W przypadku braku osób, o których mowa wyżej, komisja konkursowa zostanie powołana z przedstawicieli Wójta Gminy Sorkwity.
11. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej, co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiony Wójtowi Gminy Sorkwity.
12. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Sorkwity po uprzednim zapoznaniu się z protokołem, o którym mowa w ust. 11.
13. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
14. Każdy, w terminie 30 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu , może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
15. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań na które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sorkwitach (bip.warmia.mazury.pl/sorkwity_gmina_wiejska) umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sorkwitach oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity.
16. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.

VI. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Sorkwity w 2019 roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju.
 
Wysokość przekazanej dotacji na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w roku 2019 wynosiła 33.000,00 .zł.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Fąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-07 10:46:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-07 15:45:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-07 15:45:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24721 raz(y)