ˆ

Gminne Programy Profilaktyczne

Szczegóły informacji

Preliminiarz GPPN na 2017 r. - Uchwała

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-28 08:39:19 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXIII/154/2016
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

 
w sprawie: uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się preliminarz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na rok 2017, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/154/2016
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2016 r.
 
 
Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z koniecznością corocznego uchwalania preliminarza wydatków dla Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020, którego treść uzależniona jest od posiadanych przez gminę w danym okresie środków finansowych. Preliminarz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest uchwalany przez Radę Gminy na kolejny rok w terminie do 31 grudnia.
Sposób rozdzielenia środków finansowych w preliminarzu na rok 2017, na realizację poszczególnych zadań wynika z aktualnych potrzeb społeczności, w tym dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-28 08:37:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-28 08:39:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28 08:41:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
765 raz(y)