ˆ

Gminne Programy Profilaktyczne

Szczegóły informacji

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. - Uchwała

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-28 08:55:11 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2016 roku
 
 
 
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 grudnia 2016 r.
 
 
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.). Ustawa w art. 41 ust. 1 stanowi, że: Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Ustawowe zadania w tym zakresie, samorząd gminy realizuje poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program określa kierunki oraz strategię działań w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględniając również cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, okreslone w Narodowym Programie Zdrowia. W oparciu o przeprowadzone analizy i badania ankietowe opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz diagnozy obejmujące podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy oceniono, iż celem zasadniczym programu winno być:
– zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych;
– zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych poprzez wdrażanie odpowiednich działań profilaktycznych;
– zwiększenie zasobów oraz skuteczności do radzenia sobie z problemami alkoholowymi.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w programach z lat poprzednich.
Kierunki wyznaczone w gminnym programie oraz doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach poprzednich wskazują, że w najbliższym czasie należy szczególną uwagę zwrócić na:
– usprawnienie systemu działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie wśród dzieci i młodzieży;
– angażowanie w działania profilaktyczne mieszkańców Gminy, którzy tworzą integralną całość;
– uwzględnienie problematyki przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu.
Kontynuując dotychczasowe działania, planowane jest poświęcenie szczególnej uwagi realizacji powyższych priorytetów.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-28 08:53:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-28 08:55:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28 08:55:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1308 raz(y)