ˆ

Gminne Programy Profilaktyczne

Szczegóły informacji

Preliminiarz wydatków GPPiRPA 2017

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-28 08:57:04 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

P r e l i m i n a r z
 
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na rok 2017.
 
Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów terapeutycznych dla osób uzależnionych,
 • pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową,
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem.
 • programów rehabilitacji dla osób po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia,
 • szkoleń przeznaczonych dla osób pracujących w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
 
1.000
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 • Wynagrodzenia osób pracujących na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych (radca prawny oraz samodzielne stanowisko ds. profilaktyki, uzależnień i spraw społecznych),
 • Koszty związane z działalnością GKRPA np. posiedzenia Komisji, szkolenia oraz opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  Finansowanie/dofinansowanie:
 • pracy terapeutycznej z rodziną, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób współuzależnionych oraz z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • środowiskowych programów pomocy rodzinie w celu zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców,
 • programów profilaktycznych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie,
 • uczestnictwa w różnego rodzaju zlotach abstynenckich, warsztatach terapeutycznych, spotkaniach integracyjnych.
 • szkoleń przeznaczonych dla pracowników w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz zwiększających kompetencje w zakresie pomagania rodzinom, w których dochodzi do przemocy.
 
 
 
46.000
 
 
 
 
3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów i warsztatów profilaktycznych o tematyce uzależnień, przemocy i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach na terenie Gminy,
 • warsztatów profilaktycznych organizowanych w świetlicach na terenie Gminy (zakup materiałów dla uczestników),
 • konkursów profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach o tematyce profilaktyki uzależnień oraz przemocy,
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz sprzedawców napojów alkoholowych,
 • kampanii profilaktycznych o tematyce uzależnień, przeciwdziałaniu nietrzeźwości w miejscach publicznych i przemocy oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień, przemocy,
 • spotkań profilaktycznych w tym wydarzeń sportowych dla dzieci, młodzieży i całych rodzin propagujących zdrowy styl życia bez używek.
 
 
 
 
11.000
 
 
 
4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • Wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w realizacji zadań i problemów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej,
 • Dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkretnego programu.
 
 
2.000
OGÓŁEM: 60.000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-28 08:57:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-28 08:57:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28 08:57:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1309 raz(y)