ˆ

Gminne Programy Profilaktyczne

Szczegóły informacji

Preliminiarz wydatków GPPiRPA 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-30 09:49:12 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

P r e l i m i n a r z
 
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na rok 2018.
 
Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu: m.in w formie finansowania/dofinansowania:
 • programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową;
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem;
 • zakupu materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce.
1.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Prowadzenie dla mieszkańców Gminy nieodpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 • wynagrodzenie radcy prawnego, psychologa.
 • wynagrodzenie pracownika na stanowisku ds. profilaktyki, uzależnień i spraw społecznych.
  Koszty związane z działalnością GKRPA w Sorkwitach w szczególności:
 • posiedzenia Komisji, Zespołów Problemowych;
 • szkolenia GKRPA;
 • opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia wydawana przez biegłych sądowych.
  Finansowanie/dofinansowanie:
 • szkoleń zwiększających kompetencje pracowników w zakresie pomagania rodzinom, w których dochodzi do przemocy.
  Prowadzenie edukacji społecznej w formie:
 • upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania, w szczególności z problemem alkoholowym oraz informacji na temat udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • prowadzenia lokalnej kampanii informacyjnej, akcji edukacyjnych na temat przemocy;
 • prowadzenia badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz postaw wobec tego problemu.
47.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów, warsztatów i spotkań edukacyjnych, profilaktycznych o tematyce uzależnień, przemocy i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach oraz w świetlicach na terenie Gminy;
 • konkursów edukacyjnych, profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach o tematyce profilaktyki uzależnień oraz przemocy;
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną;
 • podejmowanie działań edukacyjnych wobec sprzedawców napojów alkoholowych;
 • kampanii profilaktycznych o tematyce uzależnień, przeciwdziałaniu nietrzeźwości w miejscach publicznych i przemocy oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień i przemocy;
 • spotkań edukacyjnych, profilaktycznych w tym wydarzeń o charakterze kulturalnym, turytyczno-krajoznawczym i sportowym, dla dzieci, młodzieży i całych rodzin promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego bez używek.
10.000,00
 
 
 
4.
 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • Wspieranie w formie edukacyjnej i finansowej inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenia, organizacje i osoby fizyczne, których działania opierają się na profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz propagowaniu zdrowego stylu życia.
2.000,00
OGÓŁEM
60.000,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-30 09:48:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-30 09:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-30 09:49:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
619 raz(y)