Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Opłata miejscowa

Szczegóły informacji

Zasady poboru i rozliczania opłaty miejscowej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-12 14:00:41 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Z A S A D Y
POBORU I ROLICZANIA OPŁATY MIEJSCOWEJ
 
 
1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 poz. 1445 z późn. zm.) opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056)
2. Inkasent jest zobowiązany:
1) prowadzić inkaso opłaty miejscowej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz aktualnymi uchwałami obowiązującymi w kolejnych latach podatkowych;
2) pobierać opłatę miejscową w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy Sorkwity
na dany rok i przekazywać ją we właściwym terminie na rachunek bankowy Gminy lub do kasy Urzędu Gminy Sorkwity;
- wydawać pokwitowanie wplacającemu za każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej na kwitariuszu K-103,
- pobrane kwoty opłaty miejscowej przekazywać regularnie na rachunek bankowy Gminy Sorkwity
w terminie zgodnym w obowiązującej uchwale na dany rok (w 2019 r. do 10–go każdego miesiąca) lub w kasie Urzędu Gminy Sorkwity, za miesiąc poprzedni. Wpłaty dokonane po terminie - organ podatkowy nalicza odsetki ustawowe.
2) prowadzić ewidencję osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ewidencja powinna zawierać imię i nazywisko, adres oraz okres pobytu osoby przebywającej dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
 
4. W uchwałę dotyczącą opłaty miejscowej inkasent winien zaopatrywać się, na każdy kolejny rok podatkowy, we własnym zakresie:
 • poprzez wydrukowanie jej ze strony internetowej: http://www.bip.gminasorkwity.pl/
 • pobranie w Sekretariacie pok. nr 1 w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 • można też zasięgnąć informacji na temat zmian na kolejny rok, telefonicznie-(89)742-81-88.
5. Druki ścisłego zarachowania (kwitariusze przychodowe K-103) podlegają zwrotowi po ich zakończeniu i wymianie na nowe:
 1. Pierwszą stronę białą (oryginał) otrzymuje osoba, od której pobraliśmy opłatę miejscową.
 2. Druga i trzecia strona pozostają w kwitariuszu i po jego zakończeniu zwrócone do Urzędu Gminy.
 3. Na kwitariusz K-103 nie należy pobierać innych opłat oprócz opłaty miejscowej.

 

 
WZÓR WYPEŁNIENIA KWITARIUSZA Np:
 
Nie należy kwitariusza K-103 powierzać osobom trzecim bez porozumienia z pracownikiem Urzędu Gminy Sorkwity wydającym w/w druki.
 
6. Inkasent zobowiązany jest prowadzić kwitariusz przychodowy K-103 (druki ścisłego zarachowania), w które należy zaopatrzyć się w Sekretariacie pok. Nr 1 w Urzędzie Gminy Sorkwity oraz przestrzegać ochrony danych osobowch określonych w umowie o przetwarzaniu danych osobowych, którą należy podpisać w Urzędzie Gminy-sekretariat. Inkaset zobowiązany jest do wywieszenia w widocznym miejscu OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO otrzymanego
w Urzędzie Gminy Sorkwity.

 
7. Odpowiedzialność za zobowiązanie wynikające z pkt 6 ponosi tylko i wyłącznie inkasent nie zaś osoby trzecie.
 
UWAGA!
W PRZYPADKU ZAGUBIENIA KWITARIUSZA K-103 INKASENT JEST ZOBOWIĄZANY DO NATYCHMIASTOWEGO ZGŁOSZENIA SIĘ W URZĘDZIE GMINY SORKWITY W CELU WYJAŚNIENIA OKOLICZNOŚCI ZAGINIĘCIA I PODJĘCIA NIEZBĘDNYCH KROKÓW ADMINISTRACYJNYCH.
W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, GDY ZACHODZI PODEJRZENIE PRZESTĘPSTWA GMINA JEST ZOBOWIĄZANA ZAWIADOMIĆ POLICJĘ!!!
 
Powyższe zasady nie wyczerpują wszystkich aspektów w sprawie poboru i odprowadzania opłaty miejscowej. Z uwagi na konieczność ciągłej aktualizacji „zasad” należy śledzić ewentualne zmiany na stronie internetowej lub zasięgać informacji o zmianach w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
Podstawa prawna:
1) Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 29.12.2014 r.
2) Uchwała NR II/13/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 listopada 2018 r.
3) Uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Gminy Sorkwity z dnia 14 listopada 2008 r.
4) art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 poz. 1445 z późn. zm.)
5) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 
Obowiązek informacyjny

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sorkwity reprezentowana przez Wójta Gminy Sorkwity.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki