Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Raport o stanie gminy

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z wykonanie budżetu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-30 16:33:37 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SORKWITY ZA 2018 ROK

 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Sorkwity przedstawia Radzie Gminy Sorkwity Raport o stanie Gminy Sorkwity za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Sorkwity za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
 
Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy”.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sorkwity odbędzie się 28 czerwca 2019 r. (piątek) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2019 r. (czwartek), do godziny 1400 w pok. 9 Urzędu Gminy Sorkwity.

Załączniki