ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

Decyzja umarzająca postępowanie

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-05 12:26:00 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 31 grudnia 2015r.
Nasz znak:RBG.6220.2.4.2015
 
DECYZJA
umarzająca postępowanie
 
Na podstawie art. 104, 105 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 listopada 2015r. (data wpływu: 02 grudnia 2015r.) Inwestora Kozarek Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz, którego działa Pan Zbigniew Brodziński w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
orzekam
umorzyć postępowanie w całości dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity, jako bezprzedmiotowe.
 
Uzasadnienie
Dnia 24 listopada 2015r. (data wpływu: 02 grudnia 2015r.) Inwestor Kozarek Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz, którego działa Pan Zbigniew Brodziński zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity.
Wobec powyższego pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak:RBG.6220.2.1.2015 wszczęte zostało postępowania administracyjne. Następnie Wójt Gminy Sorkwity pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.2.2.2015 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.2.3.2015 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie w sprawie wyrażenia opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 17 grudnia 2015r. (data wpływu: 18 grudnia 2015r.) znak: WOOŚ.4240.525.2015.MK stwierdził, że zamierzone przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając opinię sanitarną z dnia 16 grudnia 2015r.(data wpływu: 21 grudnia 2015r.) znak: ZNS.4083.32.2015 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.)
Zgodnie z informacją zawartą w załączonej do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia powierzchnia działki wynosi 14,2186 ha. Powierzchnia zabudowy instalacji wyniesie ok. 0,82 ha i będą się na nią składały: powierzchnia paneli ok. 0,5 ha, powierzchnia zajęta przez transformator ok. 0,02 ha, powierzchnia infrastruktury towarzyszącej (drogi) ok. 0,2 ha, powierzchnia zajęta przez ogrodzenie ok. 0,10 ha. Teren planowanej inwestycji przewidzianej do ogrodzenia wyniesie ok. 2 ha. Teren nieruchomości w chwili obecnej wykorzystywany jest rolniczo (porośnięty trawą), po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej obszar między rzędami paneli nie zmieni swojej funkcji.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm), w tym obszarach Natura 2000.
Po dokonanej analizie wniosku inwestora oraz karty informacyjnej przedmiotowej inwestycji biorąc pod uwagę pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie stwierdzono, ze planowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy wynoszącej 0,82 ha, nie kwalifikuje się do § 3 ust.1 pkt 52 ww. rozporządzenia ( zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody …. bądź nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wyżej wymienione), z uwagi na nieosiąganie progu wymaganej powierzchni zabudowy 1 ha.
W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest prowadzenie dalszego postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity, gmina Sorkwity.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Sorkwity, w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
Otrzymują :
1. Strony zgodnie z aktami sprawy;
2. a/a (sc)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-05 12:22:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-05 12:26:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-05 13:26:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2133 raz(y)