ˆ

Sesje Rady Gminy

Szczegóły informacji

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Sorkwity

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-21 14:58:31 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.02.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.5.2019.2
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuje V sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 luty 2019 r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ocena stanu i oznakowania dróg powiatowych oraz kwestia wywozu i transportu drewna z lasów państwowych na terenie gminy Sorkwity (zreferują przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Powiatowego Zarządu Dróg i Nadleśnictwa Mrągowo)
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r;
b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Sorkwity na 2019 r.”,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Rybno;
d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki;
e) w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z eksploatacją rurociągu kablowego  Sieci Szerokopasmowej;
f) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
g) przyjęcia do realizacji projektu: Akademia Zdrowej Rodziny, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług  socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
  1. Interpelacje i wnioski radnych.
  2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  3. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  4. Sprawy różne.
  5.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Krawczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-21 14:58:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-21 14:58:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:23:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1263 raz(y)