Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej w miejscowości Zyndaki

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-16 11:32:03 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16 listopada 2023 r.
RBG.6722.2.19.2022.2023                                                                 
 
OBWIESZCZENIE      
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej w miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity    
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu przed 24 września 2023 r.) (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXII/232/2021 z dnia 22 września 2021 r. zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej w miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 listopada 2023 r. do 14 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, w godzinach pracy Urzędu. Od dnia rozpoczęcia wyłożenia projekt planu miejscowego będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Sorkwity.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 07 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sorkwity z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2023 r.
Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie: https://bip.gminasorkwity.pl/
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski 
 
 
 
 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem, Wójta Gminy Sorkwity informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sorkwity. Siedzibą Wójta Gminy Sorkwity  jest Urząd Gminy w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy w Sorkwitach.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek będzie niemożliwe.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
W związku z przetwarzaniem przez Wójta danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-16 11:24:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-16 11:32:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-16 11:32:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
126 raz(y)