Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Rokowania na sprzedaż lokalu nr 3 położony w budynku w miejscowości Kozłowo.

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-21 17:58:57 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz §25.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 8 /2020 z dnia 16.01.2020 roku.
 
WÓJT GMINY SORKWITY
Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity
 
Przedmiotem rokowań jest lokal nr 3 położony w budynku w miejscowości Kozłowo nr 3 o powierzchni użytkowej 87,14 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow.9,60 m2 oraz udziałem 9694/55750 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 20/8 o powierzchni 0,2406 ha.
Opis nieruchomości: lokal położony jest na parterze budynku i składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 87,14 m2; stan techniczny lokalu – dobry; przeznaczony do adaptacji na lokal mieszkalny. W związku z czym nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt winni zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej przebudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. przebudową instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, instalacji elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wykonania wejścia do lokalu z zewnątrz budynku.
Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr.76.
Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywcy przeniosą istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
W rokowaniu mogą brać udział mieszkańcy zameldowani na pobyt stały w Gminie Sorkwity.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00011760/6
Na nieruchomości ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Spółki Energa Operator Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku polegająca na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości elektroenergetycznego kabla o długości przyłącza energetycznego 0,4kv typu yakxs 4 x 70mm2, przy czym kabel w rurze 0,2m x 0,11m=0,022 m2,ze złączem 0,4m x 0,25m=0,1m2 posadowiony na działce gruntu oznaczonej nr 275/7, zaś kabel w rurze 6m x 0,11m=0,66m2 o długości 96,1m x 0,038m=3,5757m2, w tym również na prawie wejścia i wjazdu na nieruchomość obciążona  odpowiednim sprzętem w zakresie niezbędnym do wybudowania tego urządzenia i znoszeniu istnienia  w/w urządzenia jak również dokonywania konserwacji, remontów i modernizacji tego urządzenia.
Na przedmiotowy teren nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 14.10.2019 r. drugi w dniu 16.12.2019 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39.500,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset  złotych) zaliczka wynosi  3.950,00 zł
 
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 21 lutego 2020 roku o godzinie 10.00
w budynku  Urzędu Gminy  w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej  16, w sali nr 1.
 
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki (pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy) w kasie lub na rachunek bankowy Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 lutego 2020 r. zaliczka znajdowała się w kasie (przy zapłacie gotówkowej) lub na rachunku bankowym Gminy Sorkwity (przy obrocie bezgotówkowym). 
Pisemne zgłoszenie do rokowań należy złożyć w sekretariacie Urzędu  w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, pok. 1, na piętrze, w zamkniętej kopercie, opisanej: „Zgłoszenie do rokowań w sprawie sprzedaży lokalu nr 3 położonego w Kozłowie nr 3 (była szkoła) najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań czyli najpóźniej w dniu 17 lutego 2020 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę nabycia nie niższą niż cena wywoławcza określona w ogłoszeniu i sposób jej zapłaty;
5) podpis zgłaszającego
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku rokowań zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby ustalonej nabywcą nieruchomości w wyniku rokowań, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, w ciągu 3 dni od zakończenia rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
Cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Sorkwity w stosunku do nabywcy z tytułu rozłożenia na raty podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata nie może być niższa niż 10% ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w rokowaniach.
Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie  płatności ceny nabycia nieruchomości,  w trybie art. 777 §1 pkt 4 i 5 kpc.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji , komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania ograniczone tylko do tych  osób.
W dniu podpisania umowy notarialnej pierwsza rata winna znajdować się na rachunku bankowym Gminy Sorkwity.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia zakończenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
W przypadku przystąpienia do rokowań przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 
Rokowania zostaną przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742 85 36 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o rokowaniach jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sorkwity bip.gminasorkwity.pl  gospodarka nieruchomościami /rokowania/.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
 
 Sorkwity, dnia 17.01.2020 r. 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-21 17:58:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-21 17:58:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21 18:00:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9837 raz(y)