Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

O G Ł O S Z E N I E

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-11 17:33:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami / oraz § 25.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj. Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 49/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku.
WÓJT GMINY SORKWITY

Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość lokalowa nr 5 położona w budynku mieszkalnym miejscowości Stary Gieląd o powierzchni użytkowej 23,70 m2 oraz udział 117/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu w działce oznaczonej nr 49/2 o powierzchni 0,2520 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00017709/3 . W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity „przedmiotowa działka położona jest na obszarach oznaczonych symbolem Tws o dominującej funkcji turystycznej.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Nieruchomość znajduje się na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i energetyczną. Wszystkie instalacje znajdują się w budynku .

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 19.04.2013r. drugi w dniu 03.06.2013 r. trzeci w dniu 19.07.2013 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 27.900 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych) zaliczka wynosi 1.500zł

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 7 marca 2014 roku o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16 ,w sali nr 1. Do rokowań mogą przystąpić tylko osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Sorkwity oraz nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki (pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy) w kasie lub na rachunek bankowy Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002 ,w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 04 marca 2014 r. zaliczka znajdowała się w kasie (przy zapłacie gotówkowej) lub na rachunku bankowym Gminy Sorkwity (przy obrocie bezgotówkowym). 

Pisemne zgłoszenie do rokowań należy złożyć w sekretariacie Urzędu w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, pok. 1, na piętrze, w zamkniętej kopercie, opisanej: „ Zgłoszenie do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w Starym Gielądzie nr 29” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań czyli najpóźniej w dniu 04 marca 2014 r. 

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) podpis zgłaszającego

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku rokowań zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby ustalonej nabywcą nieruchomości w wyniku rokowań, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, w ciągu 3 dni od zakończenia rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Sorkwity w stosunku do nabywcy z tytułu rozłożenia na raty podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata nie może być niższa niż 10% ceny wywoławczej nieruchomości i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w rokowaniach.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie płatności opłat rocznych i wydania nieruchomości, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kpc.

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania ograniczone tylko do tych osób. W dniu podpisania umowy notarialnej pierwsza rata winna znajdować się na rachunku bankowym Gminy Sorkwity.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia zakończenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku przystąpienia do rokowań przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Rokowania zostaną przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referat Rolnictwa ,Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 089 kier. 742-85-33 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o rokowaniach jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/ gospodarka nieruchomościami / rokowania /.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
Sorkwity, dnia 03.02. 2014 r.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-11 17:33:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-11 17:33:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-11 18:33:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3179 raz(y)