ˆ

Ochrona środowiska

Szczegóły informacji

Obwieszczenie

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-05 11:14:32 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity dnia, 24 maja 2019 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.2019
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Sorkwity
 
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 2081, z pózn. zm. - dalej u.o.o.ś)
zawiadamiam
o wszczęciu na wniosek Inwestora Pani Edyty Skowrońskiej, postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wód podziemnych w ilości większej niż 10 m3 /h , tj. otworów studziennych nr 1 do 7 (ok. 21 m3 h dla siedmiu studni pracujących wspólnie i ok. 3 m3h dla studni pracującej pojedynczo) dla potrzeb gospodarstwa rolnego (hodowla bydła) na działkach o nr ew. 4/3, 4/8, 4/10, 57/11, 59/8 i 62/64 w obrębie Sorkwity , gmina Sorkwity.
Jednocześnie informuję, że tut. organ w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z dyspozycją art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 2081, z pózn. zm), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wyrażenie opinii czy dla realizowanej inwestycji istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pisma z dnia 24 maja 2019r. znak: RBG.2.4.2019, RBG.6220.1.2.2019, RBG.6220.1.3.2019).
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami wyżej wymienionej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A, 11-731 Sorkwity (pokój nr 8), w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek – piątek od 7.30 do 15,30.
Dodatkowo informuję, że dalsze informacje o toczącym się postępowaniu przekazywane będą za pomocą obwieszczeń umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity bip.gminasorkwity.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity i miejscowości Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 11:14:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 11:14:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 11:14:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2077 raz(y)