ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

I publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników majątku ruchomego – środków trwałych stanowiących własność komunalną Gminy Sorkwity

Informacja ogłoszona dnia 2016-09-28 09:32:02 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

   Sorkwity, dnia 26.09.2016 r.
 Nr postępowania RBG.6840.   .16                                         
                          
WÓJT GMINY SORKWITY
 
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników  majątku ruchomego – środków trwałych stanowiących własność komunalną Gminy Sorkwity
 
Przedmiotem przetargu są składniki majątku ruchomego Gminy Sorkwity  - środki trwałe:
 
pozycja nr 1 – samochód pożarniczy marki JELCZ model 005 Nr rej. NMR C425  z 1989 r. Nr identyfikacyjny 11977
 
pozycja nr 2 – samochód pożarniczy marki STAR model P244L Nr rej. NMR 98HX  z 1980 r. Nr identyfikacyjny 06802
 
pozycja nr 3 – samochód pożarniczy marki FS LUBLIN model Żuk A15 2.5t Nr rej. NMR H422  z 1986 r. Nr identyfikacyjny SUL150111G0445336
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2016 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska nr 16 A, 11-731 Sorkwity.
 
Cena wywoławcza  (brutto) ww. składników wynosi  odpowiednio:
pozycja nr 1 – samochód pożarniczy marki JELCZ - 10.000 zł
pozycja nr 2 – samochód pożarniczy marki STAR - 4.000zł
pozycja nr 3 – samochód pożarniczy marki FS LUBLIN - 2.500 zł
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:
1/ Pan Paweł Rolnik – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorkwitach, 507-695-811
2/ Pani Maria Rolczyńska – Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa –Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity (89) 742-85-36
Od których można uzyskać dodatkowe informacje na temat pojazdów wystawionych do przetargu.Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warpunach ul. Młynowa nr 5 w dniach od 26.09.2016 r. do 11.10.2016 r.
 
Warunkiem  przystąpienia do licytacji  jest  wpłacenie w kasie Urzędu Gminy Sorkwity wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 11 października 2016 roku do godziny 10.00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu  której wadium dotyczy
 
W licytacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w odpowiedniej wysokości w określonym miejscu i w czasie podanym w ogłoszeniu Osoby prawne biorące udział  w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru.
 
Wadium:
- stanowić będzie zabezpieczenie podpisania umowy
- przepada na rzecz sprzedających w/w maszyn, jeżeli oferent, który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
- przepada na rzecz sprzedających w/w maszyn, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
- złożone przez uczestników licytacji, którzy nie wygrali licytacji podlega zwrotowi
- złożone przez nabywcę zostanie zachowane na poczet ceny nabycia
 
Umowy sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.
Wydanie przedmiotu licytacji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia do kasy Urzędu Gminy Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity wyłącza swoją odpowiedzialność  z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu licytacji oraz zastrzega sobie  prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy  kupna –sprzedaży  w razie stwierdzenia że licytacja  została  przeprowadzona z naruszeniem prawa .
 
Powyższe  ogłoszenie  podlega wywieszeniu na okres 14  dni  licząc od dnia 26.09.2016 roku  do 11.10.2016 roku na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A oraz w sołectwach na terenie Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-28 09:31:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-28 09:32:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-28 09:32:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2763 raz(y)