ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o postanowieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (m. Nibork)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-08-10 11:27:53 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 sierpnia 2022 r.
Znak: RBG.6733.6.9.2022                                                                                                                                                                 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
 
Z A W I A D A M I A   S I Ę 
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce o nr ew. 8, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 38/6 w obrębie Nibork, gmina Sorkwity wydane zostało:
  • postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22 lipca 2022 r. znak: ZS.224.441.2022 o uzgodnieniu projektu decyzji dla przedmiotowej inwestycji celu publicznego.
 
            W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowień w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 11.  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
 (-) Józef Maciejewski
                                                                                                                     
                                                                                                                      
                                                                                                           
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
-tablica ogłoszeń miejscowości Nibork
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/