Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,0161 ha wraz ze służebnością drogową, obręb Borowo

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-03 10:05:24 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2023 r. poz. 334 ze zm), uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad gospodarki zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.04.2021 r. poz.1456) zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity nr 99 /2023 z dnia 27 październik 2023 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
KW nr
​OL1M/00040750/5
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oz. nr dz. 72/106
o powierzchni
0,0161 ha wraz ze służebnością drogową na działce 72/105
obręb
​Borowo
Zgodnie z miejscowym planem teren oznaczony symbolem 5 ML – zabudowa rekreacji indywidualnej
Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej nr 72/11
Wartość gruntu wraz ze służebnością:
8 360,00 zł
+ Vat 23% tj zł = 1 922,80 zł
Ogółem cena nabycia:
10 282,80 zł
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz.U.z 2023 r. poz.344 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 27.10.2023 r. do dnia 17.11 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Borowo, na stronie internetowej Gminy Sorkwity - bip.gminasorkwity.pl oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 9.11.2023 r.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski