ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Zarządzenie 45/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: Zarządzenie 45/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.

Miejsce pracy: Zyndaki

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: UG Sorkwity

Data udostępnienia: 2024-05-25

Ogłoszono dnia: 2024-05-25

Termin składania dokumentów: 2024-06-19 10:00:00

Nr ogłoszenia: Zarządzenie 45/2024

Zlecający: Urząd Gminy Sorkwity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce                    ( t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 2578). Stanowisko dyrektora szkoły może zajmować:
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli :
 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego –karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;                                                                                                                                                                                                           
 9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;                    
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104)
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm. ), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz spełnia wymagania określone w pkt  1 ppkt 1-11.
3.Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który  spełnia wymagania określone w pkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy:
1) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ppkt. 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty. Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
3) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych ( t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 854 ).
II. Wymagane dokumenty zgodnie z §1 ust.2 pkt 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy konkursowej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 )

V. Wymagane dokumenty:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego.
3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata
a) imię( imiona) i nazwiska
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji )  
4. Poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. Poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. W przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
 – dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), lub
 – dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. Oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. Oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10.  Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104),
11. Oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 ze zm. ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego ( wraz z uzasadnieniem ) – w przypadku nauczyciela.
13. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm. ),  lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.)
15. Oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16. Klauzulę informacyjną zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia
Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w cz. II pkt 4-7, 12, 13.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-19 10:00:00
c. Miejsce:
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach ”, w terminie do 19 czerwca 2024 r.  do godz. 10, pocztą na adres : Urząd Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sorkwity.
2.W przypadku nadania oferty za pośrednictwem przesyłki pocztowej o zachowaniu terminu decyduje - w przypadku nadania oferty przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty polskiej S.A.- decyduje data stempla pocztowego.
-W przypadku nadania oferty przesyłką nierejestrowaną ( tzw. Listem zwykłym ) lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego niż poczta Polska S. A-o zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Sorkwity.   
3. Nie dopuszcza się składania oferta w postaci elektronicznej.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szapiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-12 12:01:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-12 12:01:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-05 09:30:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony