ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2011Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2011

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. Informatyki i pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Sorkwity

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Referat organizacyjno-kadrowy

Data udostępnienia: 2011-09-05

Ogłoszono dnia: 2011-09-05 przez Małgorzata Kaźmierowicz

Termin składania dokumentów: 2011-09-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2011

Id ogłoszenia: 1/2011

Zlecający: Urząd Gminy Sorkwity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku:

 

 1. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

 2. wykształcenie co najmniej średnie informatyczne (wskazane wyższe),

 3. co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie informatyka,

 4. znajomość obsługi programów: MICROSOFT OFFICE, OPENOFFICE,

 5. administrowanie i zarządzanie programami dziedzinowymi używanymi w Urzędzie: LEX, PUMA, BeSTia, EWOPIS, EWMAPA, Płatnik, EAP,

 6. znajomość zabezpieczania sieci systemu: WINDOWS SERWER,

 7. doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej,

 8. oprócz wiedzy i doświadczenia związanego z pozyskiwaniem środków unijnych dodatkowym atutem będzie udokumentowanie i potwierdzenie skuteczności wcześniej składanych wniosków,

 9. znajomość języka angielskiego w zakresie podstawowym.

b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka w administracji publicznej,

 2. znajomość tematyki elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie,

 3. znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o samorządzie gminnym,

 4. umiejętność sporządzania wniosków i pisania projektów o środki ze źródeł pozabudżetowych,

 5. umiejętność współpracy z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,

 6. umiejętność inicjowania udziału Gminy w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych,

 7. umiejętność przygotowania i występowania z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,

 8. umiejętność współpracy z merytorycznymi pracownikami jednostek organizacyjnych oraz referatów i samodzielnych stanowiskach Urzędu w przygotowywani wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie,

  2) administrowanie siecią Urzędu,

  3) zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,

  4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego,

  5) archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych,

  6) obsługa serwerów z zainstalowanym na nich oprogramowaniem,

  7) dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych i ich wdrażanie,

  8) instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek i innych urządzeń,

  9) negocjowanie umów oraz obsługa przyłącza internetowego w Urzędzie,

  10) wnioskowanie oraz instalacja podpisów elektronicznych,

  11) administrowanie urzędowymi kontami poczty elektronicznej e-mail,

  12) prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i licencji,

  13) usuwanie awarii sprzętu komputerowego,

  14) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,

  15) koordynacja i organizacja działań związanych z wyborami pod względem obsługi systemów informatycznych,

  16) administrowanie, zarządzanie i aktualizacja programów używanych w Urzędzie,

  17) sporządzanie wniosków i pisanie projektów o środki ze źródeł pozabudżetowych,

  18) inicjowanie udziału Gminy w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych,

V. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV),

  2) kwestionariusz osobowy,

  3) list motywacyjny,

  4) dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe lub kserokopie poświadczone w Urzędzie,

  5) dokumenty poświadczające staż pracy lub kserokopie poświadczone

  w Urzędzie,

 1. oświadczenie o niekaralności,

 2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2011-09-20 00:00:00
c. Miejsce:

Oferta winna być sporządzona na piśmie, opatrzona datą i podpisem.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i telefonu kontaktowego z dopiskiem „ oferta na stanowisko Informatyka” w terminie do dnia 20 września 2011r. do godz. 15.15.

  - osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity,

        - lub pocztą przesyłając na powyższy adres – decyduje data wpływu do Urzędu.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. nabór na wolne stanowisko będzie przebiegał dwuetapowo.

  I etap: formalna ocena ofert zgodnie z treścią ogłoszenia. Odrzucenie ofert nie spełniających ustalonych wymagań.

  II etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi oferentami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,

 2. umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy i umową o pracę na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy,

 3. wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

 

Informacja o wynikach naboru będzie udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Szczegółowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr telefonu: 89 7428160 lub 509492021.

« powrót do poprzedniej strony