ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Nabór ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Sorkwity ,będących własnością Gminy SorkwityDrukuj informację Zamówienie publiczne: Nabór ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Sorkwity ,będących własnością Gminy Sorkwity

Szczegóły informacji

Nabór ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Sorkwity ,będących własnością Gminy Sorkwity

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Urząd Gminy Sorkwity

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: RBG 7125-5/10

Termin składania ofert / wniosków: 2010-03-19 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-03-19 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat UG Sorkwity

Ogłoszono dnia: 2010-03-01 przez Maria Rolczyńska

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości powyżej kwoty 12 000 zł netto a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro.
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)
1. Zamawiający:
Gmina Sorkwity
Ul. Olsztyńska nr 16A , 11-731 Sorkwity

Nazwa jednostki organizacyjnej:. Urząd Gminy Sorkwity
tel. 89 742-81-79., e-mail:Sorkwity.gmina@mragowo.net
ogłasza postępowanie na nabór ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Sorkwity ,będących własnością Gminy Sorkwity

2. Opis przedmiotu zamówienia
Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych i lokalowych ,budynkowych oraz inwentaryzacji lokali i budynków położonych na terenie Gminy Sorkwity, będących własnością Gminy Sorkwity przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ) na podstawie instrukcji stanowiącej załącznik nr 2 do zamówienia.

3. Miejsce realizacji: Gmina Sorkwity.

4. Termin wykonania zamówienia od 01 kwietnia 2010r do 31 marca 2011r.

5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

- posiada uprawnienia do wykonywania wycen nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami )

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych w rozumieniu w/w ustawy /dołączyć uprawnienia/

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena - 100 %

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sorkwitach

Termin składania ofert upływa dnia 19 marca 2010 roku o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 marca 2010roku o godzinie 10.00 w gabinecie Wójta Gminy Sorkwity

Termin związania ofertą wynosi 14 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Maria Rolczyńska tel. (89) 742-85-33, w godz. 7.15 do 15.15

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od dnia wyboru.
Wójt Gminy
Piotr Wołkowicz
« powrót do poprzedniej strony