ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: postępowanie na nabór ofert na zakup węgla wraz z dostawą do Urzędu Gminy Sorkwity oraz budynku komunalnego w Rybnie.Drukuj informację Zamówienie publiczne: postępowanie na nabór ofert na zakup węgla wraz z dostawą do Urzędu Gminy Sorkwity oraz budynku komunalnego w Rybnie.

Szczegóły informacji

postępowanie na nabór ofert na zakup węgla wraz z dostawą do Urzędu Gminy Sorkwity oraz budynku komunalnego w Rybnie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Urząd Gminy Sorkwity

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: --

Termin składania ofert / wniosków: 2011-09-27 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-09-27 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Sorkwity pokój nr 1 ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity

Ogłoszono dnia: 2011-09-12 przez Magdalena Krawczyk

Treść:

Sorkwity , dnia 8.09.2011r.

Znak: OA.271.1.2011.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości powyżej kwoty 12 000 zł netto a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro

(tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego)

1.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sorkwity,

11-731 Sorkwity

Nazwa jednostki organizacyjnej :Urząd Gminy Sorkwity

tel. (0 89) 742- 81-79, e-mail:.sorkwity.gmina@mragowo.net.

ogłasza postępowanie na nabór ofert na zakup węgla wraz z dostawą do Urzędu Gminy Sorkwity oraz budynku komunalnego w Rybnie.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Zapytanie o cenę obejmuje: (szacunkowo w zależności od warunków atmosferycznych panujących w danym okresie grzewczym) 40 ton węgla z dostawami sukcesywnymi wg potrzeb zamawiającego w okresie grzewczym 2011/2012. Węgiel orzech gruby o kaloryczności 29KJ/kg z uwzględnieniem zawartości popiołu i siarki.

3. MIEJSCE REALIZACJI: Gm. Sorkwity: obręb Sorkwity, obręb Rybno.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 01.10.2011r do 30.04.2012r.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

  a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 Nr.113, poz.759)

b) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej zgodnie z wymogami ustawowymi.
c) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

   a) przedmiot zapytania opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

   b) złożenie pisemnej oferty w zamkniętej i opracowanie zgodnie z pkt. XI oraz w miejscu i terminie określonym w pkt. XII informacji dla oferenta – załącznik nr.1 do niniejszego ogłoszenia.

7. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów.

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr. 2

b) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr. 3

c) Potwierdzony za zgodność z oryginałem certyfikat jakości węgla.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

7. Kryteria oceny ofert, punktacja oraz opis sposobu obliczania ceny.

a) kryteria: cena (brutto) za jaką oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych; waga kryterium 100 %

b) Punktacja: kryterium będzie oceniane w skali 10 punktowej tj. od 0 do 10. Punkty za zaoferowaną cenę ( X) zostaną wyliczone wg wzoru:

 

cena najniższa w złotych

X = cena badanej oferty w zł x 10

 

8. Szczegóły o zamówieniu zawarte są w informacji dla oferenta stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sorkwity pokój nr 1 ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity

Termin składania ofert upływa dnia 27 września 2011r o godzinie 9.00

Termin otwarcia ofert: 27 września 2011r o godzinie 9.30

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od dnia wyboru.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

Magdalena Krawczyk tel.(089) 742-81-79, w godz. poniedziałek od 8.00 do 16.00 7.15 do 15.15; od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15.

 

 

 

 

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony