ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/99/2019Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/99/2019

Szczegóły informacji

XIV/99/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2019-12-20

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2020 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 216, art. 217, art. 218, art.219 ust. 1 i 2, art. 222, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 242, art. 258 ust.1pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U.  z 2019 r. poz. 869 z póź. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości - 25.255.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 23.770.734,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -  580.252,00 zł., dochody majątkowe w wysokości  - 1.484.266,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na  realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  -  1.042.216,00 zł.,
 
§ 2
1.  Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.055.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości                                    23.248.295,00 zł,
              wydatki majątkowe w wysokości                                           1.806.705,00 zł.
2.  Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości  1.806.705,00 zł,  zgodnie  z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.636.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4.   Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200. 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
 
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  – 500.000,00 zł.
 
§ 6
  1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396  ze zm.):
  1. dochody w wysokości    65.000,00 zł,
  2. wydatki w wysokości     65.000,00 zł.
§ 8
1. Ustala się dochody  z  tytułu  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi w wysokości 775.000,00 zł,
2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z póżn. zm.) w wysokości  775.000,00 zł.
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
 
§ 10
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 160.000,00 zł;  wydatki – 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 11
1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2020 w wysokości 0,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2020 w wysokości 0,00 zł.
 
§ 12
  1. Rezerwa ogólna wynosi 40.000,00 zł.
  2. Rezerwa celowa wynosi:
- 85.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 25.000,00 zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.
 
§ 13
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
b. ponadto upoważnia się Wójta:
  1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  1. dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
  § 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
 
   § 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-23 15:45:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-23 16:06:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-14 08:39:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony