ˆ

Ochrona środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Sorkwity informuje,
 
iż realizuje zadanie pn.: „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sorkwity”, które dotowane jest na podstawie umowy dotacji
Nr 00087/21/10052/OP-CO/D z dnia 07 czerwca 2021 r.
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
Kwota dofinansowania, które otrzymała Gmina Sorkwity na realizację powyższego zadania wynosi 12 000,00 zł.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-18 16:02:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-18 16:02:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-18 16:02:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-09 07:51:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-09 07:51:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-09 07:51:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY SORKWITY
 
 
Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833 ze zm.) zawiadamia, że projekt „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sorkwity”, będzie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 31.12.2020r. do 21.01.2021r. tj. przez okres 21 dni, w Urzędzie Gminy Sorkwity w pokoju nr 8 – w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Sorkwity – http://bip.gminasorkwity.pl/.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 7 i 8 w/w ustawy, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Sorkwity mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu „Aktualizacji założeń...” w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-01 21:11:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-01 21:11:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-01 21:11:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenia RDOŚ w Olsztynie zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-22 10:11:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-22 10:12:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-22 10:13:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

RZGW w Białymstoku – informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. usunięcie trzciny na pow. 126 m2 z jez. Dłużec dz. nr ew. 653, obręb 5 Dłużec, gmina Piecki, pow. mrągowski oraz budowę pomostu rekreacyjnego o długości 25,0 m i powierzchni 46 m2 na jez. Dłużec przy działce nr 32 obręb 1 Borowe, gmina Sorkwity, pow. mrągowski, woj. warmińsko – mazurskie.
 
 
Wnioskodawca: Gmina Sorkwity
Data wpływu do tut. Organu: 07.02.2019r. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-12 10:53:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-12 10:54:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-12 10:54:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity dnia, 24 maja 2019 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.2019
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Sorkwity
 
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 2081, z pózn. zm. - dalej u.o.o.ś)
zawiadamiam
o wszczęciu na wniosek Inwestora Pani Edyty Skowrońskiej, postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wód podziemnych w ilości większej niż 10 m3 /h , tj. otworów studziennych nr 1 do 7 (ok. 21 m3 h dla siedmiu studni pracujących wspólnie i ok. 3 m3h dla studni pracującej pojedynczo) dla potrzeb gospodarstwa rolnego (hodowla bydła) na działkach o nr ew. 4/3, 4/8, 4/10, 57/11, 59/8 i 62/64 w obrębie Sorkwity , gmina Sorkwity.
Jednocześnie informuję, że tut. organ w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z dyspozycją art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 2081, z pózn. zm), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wyrażenie opinii czy dla realizowanej inwestycji istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pisma z dnia 24 maja 2019r. znak: RBG.2.4.2019, RBG.6220.1.2.2019, RBG.6220.1.3.2019).
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami wyżej wymienionej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A, 11-731 Sorkwity (pokój nr 8), w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek – piątek od 7.30 do 15,30.
Dodatkowo informuję, że dalsze informacje o toczącym się postępowaniu przekazywane będą za pomocą obwieszczeń umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity bip.gminasorkwity.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity i miejscowości Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 11:14:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 11:14:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 11:14:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji