ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-17 11:08:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-17 11:09:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-17 11:09:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 06 maja 2021r.
 
Nasz znak: RBG.6220.1.5.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Sorkwity działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735ze zm.) oraz 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.  z 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającegona budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 2/2 obręb Zyndaki, gmina Sorkwity,nie zostanie załatwiony w ustawowym terminie ze względu na konieczność uzyskania wymaganych opinii. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  11czerwca 2021r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) strona ma prawo wniesienia ponaglenia w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie bądź w przypadku, gdy postępowanie prowadzone jest dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.Ponaglenie wraz z uzasadnieniem składa się do organu wyższego stopnia  za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity bip.gminasorkwity.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity i tablicy ogłoszeń w miejscowości Zyndaki.  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
Otrzymują:
1.P. Jarosław Koper - pełnomocnik
2. P. Jarosław Kukliński- pełnomocnik
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
4. a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-10 10:36:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-10 10:36:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10 10:36:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 09 kwietnia 2021r.
Nasz znak: RBG.6220.1.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Sorkwity działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 zm.) oraz 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że na wniosek firmy Dial Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie w imieniu i na rzecz, której działa pełnomocnik Pan Jarosław Kukliński i Pan Jarosław Koper, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 2/2 obręb Zyndaki, gmina Sorkwity.
Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, i 4  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… Wójt Gminy Sorkwity wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu  o oddziaływaniu na środowisko (pisma z dnia 09 kwietnia 2021r., znak:RBG.6220.1.2.2021, RBG.6220.1.3.2021, RBG.6220.1.4.2021).
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A  w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w godzinach pn. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.15 -15.00, pok. nr 8 (tel. 89 742 85 33) w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Zyndaki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-15 12:41:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-15 12:41:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15 12:41:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji