ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/161/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/161/2020

Szczegóły informacji

XXIII/161/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym W

Data podjęcia/podpisania: 2020-11-30

Tytuł aktu:

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. ,poz.1325, ze zm.), art. 17 ust.1, pkt.1 i 2, art. 19 pkt 1, lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 roku poz. 673) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1.
Wprowadza się opłatę miejscową pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach określonych uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Gminy Sorkwity z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008r. Nr 192, poz. 2933).
 
§ 2.
Określa się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,40 od jednej osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
§ 3.
Opłata miejscowa pobierana jest ostatniego dnia pobytu za cały jego okres.
 
§ 4.
Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
 
§ 5.
Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w miejscowościach i w celach o których mowa w §1 niniejszej uchwały.
 
§ 6.
Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać imię i nazwisko, adres oraz okres pobytu osoby przebywającej dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
 
§ 7.
Za inkaso opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.
 
§ 8.
Pobrane kwoty opłaty miejscowej, inkasent przekazuje na właściwy rachunek bankowy lub wpłaca w kasie Urzędu Gminy w Sorkwitach w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.
 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 10.
Traci moc uchwała XIII/91/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02 grudnia 2019 r.. Poz. 5715 ).
 
§ 11.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2021roku.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 

 
Uzasadnienie do Uchwały Nr............./......../2020
Rady Gminy Sorkwity
z dnia …............................2020
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9 poz.31 ze zmianami ) wprowadziła możliwość pobierania od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w takich miejscowościach opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w tych miejscowościach (art.17,ust.1).Rada Gminy ustaliła wykaz miejscowości na terenie Gminy Sorkwity, w których pobierana jest opłata miejscowa - uchwała Nr XXII/112/2008 z dnia 14 listopada 2008r..Zgodnie z art.19 wymienionej ustawy Rada Gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określonych w ustawie, z tym że stawka opłaty miejscowej nie może przekroczyć aktualnie 2,41 zł ( M.P. z dnia 30 lipca 2020 poz. 673). Obecnie proponowana jest stawka 2,40zł, która wzrasta o 0,10 zł. w stosunku do obowiązującej w roku 2020.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest przyjęcie podmiotowej uchwały.
 
« powrót do poprzedniej strony