ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/166/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/166/2020

Szczegóły informacji

XXIV/166/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Data podjęcia/podpisania: 2020-12-28

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 211, art.212, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2020r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2020r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez  podmioty należące i nienależące  do  sektora finansów
  publicznych w 2020 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika  nr 8 do niniejszej  uchwały.
9. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. wg załącznika 3a do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
     - dochody                                            - 27.529.242,26 zł
        w tym: dochody bieżące                    - 25.178.772,35 zł
        dochody majątkowe                            -  2.350.469,91 zł
 
    - wydatki                                               - 27.029.242,26 zł
       w tym : wydatki bieżące                     - 24.418.119,18 zł
          wydatki majątkowe                           -  2.611.123,08 zł
 
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 500.000,00 zł.
 
§ 3
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie:
  1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł przeznacza się na :
  2. planowaną spłatę kredytów w kwocie    500.000,00 zł.
 
§ 4
Paragraf § 4.2. otrzymuje brzmienie:
1. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXIV/166/2020 z dnia 28 grudnia r.
 
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01010 – zmiana planowanych dochodów w rozdziale nastąpiła ze względu na zmianę kwalifikacji dochodów w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z wytycznymi RIO w Olsztynie do rozdziału 75816, natomiast kwota 445.410,00 zł stanowi planowaną dotację ze środków UE na zadanie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustnikach”
 
60016 – zmniejszenie dochodów o kwotę 9.435,60 zł nastąpiło ze względu na to, iż dofinansowanie zadania pn.”Remont drogi w Gizewie „wyniosło faktycznie o powyższą kwotę mniej niż planowano.
 
70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 4.600,00 zł nastąpiło ze względu na weryfikację wykonanych dochodów w stosunku do planu na 2020r.
 
71004 – zwiększenie dochodów o kwotę 37.720,00zł nastąpiło ze względu na to, iż wpłynęła nieplanowana darowizna do budżetu gminy w 2020 r.
 
75023 – zmniejszenie dochodów o kwotę 7.856,98 zł nastąpiło ze względu na weryfikację wykonanych dochodów w stosunku do planu na 2020 r.
 
75615, 75616, 75621 – zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziałach łącznie o kwotę 126.150,42 zł związane jest ze spadkiem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i przewidywanym zmniejszeniem wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych. Zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości spowodowane jest przede wszystkim umorzeniami podatku z tytułu Covid-19.
 
75816 – zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale nastąpiło ze względu na zmianę kwalifikacji dochodów w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z wytycznymi RIO w Olsztynie.
 
80101, 80104 – zwiększenie dochodów o kwotę 6.800,00 zł nastąpiło ze względu na weryfikację wykonanych  dochodów w stosunku do planu na 2020 r.
 
85502 -  zmiana planowanych dochodów  związana jest ze zmianą kwoty planowanej dotacji na 2020 r. z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.549.2020 z dnia 15-12-2020 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń rodzinnych.
 
90095 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 284.000,00 zł nastąpiło ze względu na to, iż planowane dofinansowanie z UE budowy pomostów w msc. Rybno, Kozłowo Borowe i Jełmuń nie zostało zrealizowane.
 
 
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01010, 01030 – zmiana planowanych wydatków  w rozdziale nastąpiła ze względu na zmianę rozdysponowania środków w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem 3a do niniejszej uchwały., natomiast kwota 700.000,00 zł stanowi wydatki z dofinansowaniem ze środków UE na zadanie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustnikach”. Pozostałe zmiany wydatków w rozdziałach spowodowane są weryfikacją wykonania zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących w 2020 r. Ponadto kwota 160.000,00 zł stanowi wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie dokumentacji modernizacji stacji SUW Gminy Sorkwity. Pozostałe zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją wykonania w 2020 r. w stosunku do planu.
 
 
60016 – zmiany wydatków pomiędzy paragrafami związane są z weryfikacją wykonania wydatków inwestycyjnych w 2020 r.
 
70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł nastąpiło ze względu na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.:”Modernizacja budynku przedszkola w Warpunach-dach”, które finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wg załącznika nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
 
75023, 75056, 75075, 75095 – zmiany wydatków w rozdziałach spowodowane są koniecznością zabezpieczenia planu na realizację wydatków do końca 2020 r. na podstawie zaangażowania wydatków .
 
75412 – zmiany wydatków spowodowane są koniecznością zabezpieczenia planu na realizację wydatków do końca 2020 r. na podstawie zaangażowania wydatków .
 
75702 – zmniejszenie planu wydatków na odsetki bankowe spowodowane jest zmniejszeniem wydatków na skutek niskich stóp procentowych kredytów.
 
80101, 80103, 80104, 80113, 80148, 80150, 80153 - zmiany wydatków w rozdziałach wynikają przede wszystkim z weryfikacji planu w stosunku do wykonania wydatków za 11 miesięcy 2020r. Oszczędności powstały przede wszystkim z tytułu nauki zdalnej dzieci spowodowanej pandemią Covid-19. W związku z pandemią nastąpiły oszczędności z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli jak również z tytułu dowożenia uczniów do szkół.
 
85154 – zmiany wydatków spowodowane są koniecznością zabezpieczenia planu na realizację wydatków do końca 2020r. na podstawie zaangażowania wydatków
 
85202, 85214, 85219, 85228, 85295 - zmiany wydatków spowodowane są koniecznością zabezpieczenia planu na realizację wydatków do końca 2020 r. na podstawie zaangażowania wydatków
 
85401 - zmiany wydatków spowodowane są koniecznością zabezpieczenia planu na realizację wydatków do końca 2020 r. na podstawie zaangażowania wydatków
 
85501, 85502, 85505 -  zmiana planowanych wydatków w rozdziałach związane są ze zmianami kwoty planowanej dotacji na 2020 r. z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.549.2020 z dnia 15-12-2020 r. Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacje przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, pozostałe zmiany wydatków spowodowane są koniecznością zabezpieczenia planu na realizację wydatków do końca 2020 r. na podstawie zaangażowania wydatków
 
 
90013, 90015, 90019, 90095 - zmiany planu wydatków w rozdziałach nastąpiły ze względu na brak realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy pomostów w msc. Borowe, Kozłowo i Jełmuń, ponieważ inwestycje planowane były z dofinansowaniem UE, którego Gmina Sorkwity nie otrzymała. Zadanie pn.: ”Budowa pomostu w Rybnie„ realizowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją wykonania w 2020 r. w stosunku do planu.
 
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
 
Pozostałe zmiany wydatków spowodowane weryfikacją wykonania w 2020 r. w stosunku do planu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-02 08:00:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-02 08:09:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-02 08:09:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony