ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/191/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/191/2021

Szczegóły informacji

XXVI/191/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Data podjęcia/podpisania: 2021-02-26

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.713 z póź.  zm.) oraz art.211, art.212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z póź.  zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2021r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2021r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2021r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w  2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
 
      § 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                    - 25.665.227,22 zł
         w tym: dochody bieżące                - 24.758.527,22 zł
                     dochody majątkowe        -      906.700,00 zł
 
       - wydatki                                       -  25.815.227,22 zł
      w tym : wydatki bieżące                 -  24.411.627,22 zł
                    wydatki majątkowe            -    1.403.600,00 zł
 
Deficyt budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych  środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
 
   § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXVI/191/2021
z dnia 26 lutego   2021 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
 
75056 – zwiększenie dochodów o kwotę 6.477,00 zł nastąpiło na podstawie pisma GUS znak OLS-WRO.577.2.2021.2 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyznania I części  dotacji na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności w 2021r.
 
85215– zwiększenie  planowanych  dochodów  w rozdziale  kwotę 47,00 zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2021 r. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.5.2021 z dnia 20-01-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja  przeznaczona jest na wypłatę dodatków energetycznych za I kwartał 2021 r.
85395– zwiększenie  planowanych  dochodów  w rozdziale  kwotę 108.040,00 zł związane jest ze zwiększeniem planowanej dotacji na 2021 r. ze środków UE na projekt realizowany przez GOPS Sorkwity pn.”Rodzina Razem”.
 
85503– zwiększenie  planowanych  dochodów  w rozdziale  kwotę 107,00 zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2021 r. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.9.2021 z dnia 03-02-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja  przeznaczona jest na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.
 
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
70005 – zmiana  planowanych  wydatków  w rozdziale o kwotę 38.000,00 zł, związana jest z  koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków na zadanie inwestycyjne pn.:” Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach – dach”. Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji  i kosztorysu inwestorskiego kwota zabezpieczona pierwotnie w budżecie jest niewystarczająca w stosunku do przedmiaru robót koniecznych do wykonania w tym budynku.
 
75056,75023 – zmiany  planowanych  wydatków  w rozdziale 75023 związane są przede wszystkim  z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych prac remontowych w Budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach w kwocie 90.000,00 zł, pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji planu wydatków. W rozdziale 75056 zwiększenie wydatków nastąpiło na podstawie pisma GUS znak OLS-WRO.577.2.2021.2 z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie przyznania I części  dotacji na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności w 2021r.
 
80113 – zmiany  planowanych  wydatków  w rozdziale związane są z korektą zaplanowanych  środków na dowożenie uczniów do szkół , ponieważ ze względu na nauczanie zdalne klas IV-VIII koszty dowozu za styczeń i luty są znacznie niższe niż planowano.
 
 
85215, 85219 – zwiększenie  planowanych  wydatków   w rozdziale  kwotę 47,00zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2021r. Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.5.2021 z dnia 20-01-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja  przeznaczona jest na wypłatę dodatków energetycznych za I kwartał 2021r. Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji planu wydatków.
 
85395 - zmiana planowanych  wydatków  w rozdziale spowodowana jest korektą wydatków w poszczególnych paragrafach na projekt realizowany przez GOPS w Sorkwitach pn. „Rodzina Razem”.
 
85503– zwiększenie  planowanych  wydatków  w rozdziale  kwotę 107,00zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2021r. Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.9.2021 z dnia 03-02-2021r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja  przeznaczona jest na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.
 
90095 – zwiększenie   planowanych  wydatków  w rozdziale  związane jest z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn.: ”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Burszewo”. Kwota 10.000,00 zł, stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku złożonego w ramach „Małych Grantów Sołeckich” w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.
 
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-02 14:47:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-02 14:50:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02 14:50:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony