ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIX/210/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX/210/2021

Szczegóły informacji

XXIX/210/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIX

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-05-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowią

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póź.  zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2021r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2021 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w  2021 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Załącznik Nr 3a Plan dochodów, przychodów  i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika 3 do niniejszej uchwały.
    4. Załącznik Nr 4 Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 26.099.812,14 zł
         w tym: dochody bieżące             - 25.189.402,14 zł
                     dochody majątkowe        -      910.410,00 zł
 
       - wydatki                                     -  26.249.812,14 zł
      w tym: wydatki bieżące               -  24.818.212,14 zł
                   wydatki majątkowe         -    1.431.600,00 zł
 
Deficyt budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
  
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony