ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XL/290/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XL/290/2022

Szczegóły informacji

XL/290/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 291/1, obręb Zyndaki, gmina Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j: Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały Nr  XLIII/309/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geod. 291/1, obręb Zyndaki, gmina Sorkwity, Rada Gminy Sorkwity po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity, uchwala co następuje:

Treść:

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 291/1 położonej w obrębie geodezyjnym Zyndaki, gmina Sorkwity, zwany dalej planem.
2. Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 8,44 ha.
3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
 1. ustaleń stanowiących treść uchwały;
 2. rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1;
 3. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2;
 4. rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz finasowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3;
 5. dane przestrzenne tworzone dla aktu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:
 1. zasad przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
 4. zasad kształtowania krajobrazu;
 5. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
 6. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 7. lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
 8. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 9. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 10. zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
 11. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 12. sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
 13. stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.
§ 3. 1. Ustala się następującą treść rysunku planu jako obowiązującą:
 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. granice opracowania planu;
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy;
 4. przeznaczenia terenów elementarnych oznaczone symbolem cyfrowo – literowym;
 5. wymiary w metrach.
 1. Następujące elementy obowiązują na podstawie przepisów odrębnych: teren objęty granicami opracowania znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr  208 "Zbiornik międzymorenowy Biskupiec".
 2. Następujące oznaczenia stanowią informacje planu:
 1. grupy istniejących zadrzewień i zakrzewień;
 2. linie obrazujące proponowane zasady wewnętrznego podziału;
 3. droga gminna – działka o nr ew. 295.
§ 4. Ustala się następującą interpretację użytych w uchwale pojęć:
 1. Teren elementarny – należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, dla którego określono szczegółowe zasady zagospodarowania i oznaczono symbolem cyfrowo – literowym.
 2. Przeznaczenie podstawowe – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które musi przeważać na danym terenie elementarnym.
 3. Nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza linię, której nie mogą przekraczać żadne elementy budynku.
 4. Powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 5. Główna połać dachowa – należy przez to rozumieć połać dachu nad główną bryłą budynku. Głównej połaci dachowej nie stanowią zadaszenia wejść, schodów zewnętrznych, wykuszy, lukarn, ganków oraz zadaszenie tarasów.
 6. Kąt nachylenia połaci – należy przez to rozumieć kąt nachylenia płaszczyzny połaci dachowej względem płaszczyzny poziomej, kąt nachylenia połaci nie odnosi się do elementów takich jak: lukarny, naczółki, zadaszenia wejść.
 7. Wysokość zabudowy – w stosunku do budynków należy przez to rozumieć wysokość do najwyżej położonej konstrukcji przekrycia budynku, a w stosunku do innych niż budynki obiektów budowlanych – stanowi zewnętrzny, pionowy gabaryt, mierzony od poziomu gruntu do najwyższego punktu obiektu budowlanego.
 8. Rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 9. Przepisy odrębne - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
§ 5. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów elementarnych na obszarze objętym planem.
1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu według symboli literowych:
 1. pod zabudowę rekreacji indywidualnej, oznaczoną na rysunku planu symbolem ML;
 2. pod drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
 3. pod infrastrukturę techniczną – energetyka, kanalizacja, wodociągi, oznaczoną na rysunku planu symbolem EKW.
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
 1. Ustala się zasady w zakresie systemów komunikacji:
 1. Powiązanie komunikacyjne poszczególnych terenów elementarnych z układem zewnętrznym należy realizować zgodnie z zasadami obsługi komunikacyjnej określonymi w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały.
 2. Zasady obsługi parkingowej obszaru planu oraz minimalna liczba stanowisk postojowych dla nowej zabudowy:
 1. dla zabudowy rekreacji indywidualnej należy zapewnić min. 1 stanowisko postojowe na 1 samodzielny budynek rekreacji indywidualnej;
 2. kształtowanie ciągów komunikacyjnych należy realizować z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania
 1. Ustala się zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. Adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w sposób niezmieniający przeznaczenia terenu i nie powodujący kolizji z tymże przeznaczeniem.
 2. Ustala się zasadę prowadzenia nowych sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie  z przepisami odrębnymi oraz na terenach przeznaczonych pod zabudowę bez prawa ograniczania funkcji podstawowej terenu  oraz w maksymalnym zbliżeniu równolegle lub w sposób zbliżony do równoległego w odniesieniu do granic geodezyjnych działek lub linii rozgraniczających tereny elementarne.
 3. Nowe sieci energetyczne z przyłączami w granicach planu należy wykonać jako kablowe podziemne.
 4. Odprowadzenie ścieków sanitarnych: do projektowanego układu kanalizacji sanitarnej a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie ścieków należy realizować poprzez indywidualne rozwiązania i technologie dopuszczone przepisami odrębnymi.
 5. Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych lub z indywidualnych ujęć wody.
 6. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
 1. wody opadowe i roztopowe z nawierzchni nieutwardzonych i uszczelnionych dróg, parkingów i placów manewrowych należy odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów należy odprowadzać do gruntu lub zagospodarować w granicach własnych działki bez szkody dla gruntów sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi.
 1. Ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł przy wykorzystaniu urządzeń, z których emisja nie przekracza norm przewidzianych przepisami odrębnymi.
 2. Ustala się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł lub z sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. Sieci oraz przyłącza telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Melioracje:
 1. wszelkie inwestycje realizowane na terenach zdrenowanych należy realizować w sposób niezakłócający funkcjonowania urządzeń melioracyjnych;
 2. dopuszcza się przebudowę systemu melioracyjnego w taki sposób aby nowa sieć drenarska przejęła funkcje starej sieci zachowując spływ wód.
 1. Dla zabudowy w granicach planu dopuszcza się realizację mikro instalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów odrębnych o mocy do 50kW, w postaci m.in.: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych.  Zakaz realizacji turbin i elektrowni wiatrowych.
§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
 1. W granicach objętych planem zasady ochrony ładu przestrzennego określone są ustaleniami dotyczącymi:
 1. przeznaczenia terenów elementarnych oraz określenia minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych;
 2. nieprzekraczalnych linii zabudowy, usytuowania kalenic budynków, formy kształtowania dachów i ich kolorystyki oraz wysokości zabudowy;
 3. ochrony oraz zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.
 1. Ogrodzenia od strony dróg nie mogą przekraczać wysokości 1,8 m od poziomu terenu. Od strony drogi dopuszcza się wykonanie ogrodzeń jako drewniane, murowane, kamienne lub metalowe z możliwością łączenia wyżej wymienionych materiałów. W ogrodzeniach od strony dróg wprowadza się zakaz stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych.
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
 1. Ustala się zasady z zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu:
 1. teren opracowania planu znajduje się poza granicami prawnych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach odrębnych;
 2. ustala się poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem ML zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
 3. sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich;
 4. odpady komunalne należy zagospodarować zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku  w gminie oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 9. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu.
Ustala się nakaz kształtowania nowej zabudowy przy uwzględnieniu gabarytów i formy architektury nowo wznoszonych budynków, zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych.
§ 10. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
 
 1. Ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
 1. teren objęty opracowaniem znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 208 "Zbiornik międzymorenowy Biskupiec" - obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych;
 2. na terenie objętym opracowaniem planu nie występują tereny górnicze;
 3. na terenie objętym opracowaniem planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych;
 4. na terenie objętym opracowaniem planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
 5. na terenie objętym opracowaniem planu nie wyznaczono krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym w związku z brakiem jego opracowania.
§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 1. Nie przewiduje się tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 2. W przypadku gdy w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały nie wskazuje się możliwości lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych wprowadza się zakaz ich realizacji. 
§ 12. Ustalenia dotyczące minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.
 
Podział działek może następować w oparciu o następujące parametry: minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 1.ML, 2.ML nie może być mniejsza niż 1000 m2.
§ 13. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości.
 1. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.
 2. Dopuszcza się przeprowadzenie procedury scalenia i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.
 3. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:
 1. minimalna powierzchnia działki: min. 1000 m2;
 2. minimalna szerokość frontu działki: min. 20 m;
 3. nakazuje się, aby kąt położenia granic działek wydzielanych w wyniku scalania i  podziału nieruchomości do pasa drogowego mieścił się w przedziale 80 - 100 stopni.
§ 14. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.
Na terenie objętym opracowaniem miejscowego planu nie występują obiekty zabytkowe, stanowiska archeologiczne ani dobra kultury współczesnej oraz obszar nie zawiera się w krajobrazie kulturowym i ze względu na te uwarunkowania nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 15. Lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
W granicach planu nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
 
§ 16. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym.
 1. W granicach planu nie występują inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
 2. W granicach planu nie występują inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
§ 17. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
W granicach planu nie przewiduje się lokalizacji obszarów przestrzeni publicznych.
 
Rozdział II
Przepisy szczegółowe dotyczące terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi.
 
§ 18. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Oznaczenie terenu elementarnego
(powierzchnia)
Ustalenia
1.ML
(pow. 4,03ha);
2.ML
(pow. 3,74 ha).
 
 
 1. Przeznaczenie terenu elementarnego: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
 2. Ogólne zasady zagospodarowania terenu:
 1. w ramach terenu elementarnego dopuszcza się budowę budynków rekreacji indywidualnej w zabudowie wolnostojącej (jednak nie więcej niż jeden budynek rekreacji indywidualnej na minimum 1000m2 działki budowlanej), wiaty, altany, zieleń urządzoną, infrastrukturę techniczną do obsługi terenu, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, obiekty małej architektury;
 2. wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum związanego
  z realizacją inwestycji;
 3. obiekty budowalne należy realizować w dostosowaniu do istniejącej rzeźby terenu;
 4. zakaz realizacji budynków w zabudowie bliźniaczej i szeregowej;
 5. nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
 6. zasady obsługi komunikacyjnej: z dróg wewnętrznych o symbolu 1.KDW lub 2.KDW.
 1. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 1. rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe                  lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych i kącie nachylenia zawartym w przedziale 350 - 450, możliwe jest stosowanie wykuszy, lukarn, naczółków oraz okien połaciowych doświetlających poddasze - (przedmiotowe ustalenia nie dotyczą obiektów budowlanych, o których mowa w lit. f);
 2. liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;
 3. wysokość zabudowy: maks. 8,5 m;
 4. kierunek głównej kalenicy budynku: równolegle do drogi, z której następuje główny wjazd na działkę (dopuszcza się tolerancję do 100);
 5. pokrycie dachów: materiały w kolorze ceglastej czerwieni;
 6. dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz obiekty architektury ogrodowej – altany lub wiaty o wysokości do maks. 3,5 m i kącie nachylenia dachu w przedziale: 150- 350;
 7. wskaźniki zagospodarowania terenu:
 • wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maks. 0,2;
 • wskaźnik intensywności zabudowy: w przedziale od 0,04 – do 0,4;
 • minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min. 65% powierzchni działki budowlanej.
1.KDW
(pow. 0,21ha);
 
2.KDW
(pow. 0,46 ha).
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych.
 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. zakaz umieszczania reklam;
 2. w liniach rozgraniczających tereny elementarne dopuszcza się budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz zieleni urządzonej; 
 3. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni szczelnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. wysokość zabudowy: maks. 8,0m;
 5. szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.
1.EKW
(pow. 0,005 ha).
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna – energetyka, kanalizacja, wodociągi.
 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących celom realizacji infrastruktury technicznej;
 2. wysokość zabudowy: maks. 8,0 m;
 3. wskaźniki zagospodarowania terenu:
 • wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maks. 0,1;
 • minimalna i maksymalna intensywność zabudowy: nie dotyczy;
 • minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min. 10%.
 
 
ROZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe
 
 
§ 19. Nieokreślone w ustaleniach planu warunki zabudowy regulują właściwe przepisy budowlane.
 
§ 20. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla poszczególnych terenów w granicach planu w wysokości 30%.
 
§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.                               
 
 
Przewodnicząca rady
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-31 15:57:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-31 15:57:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31 15:59:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony