ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVI/326/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLVI/326/2022

Szczegóły informacji

XLVI/326/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-21

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowi

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 235, art. 236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ), w związku z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2022r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2022 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2022 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4Załącznik Nr 4 Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.  otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik  Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik 3c  Plan przychodów i wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. Załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                 - 33.773.028,43 zł
         w tym: dochody bieżące             - 31.323.834,86 zł
                     dochody majątkowe       -   2.449.193,57 zł
 
       - wydatki                                    -  34.173.028,43 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  29.005.151,46 zł
                   wydatki majątkowe         -    5.167.876,97 zł
 
 
  Deficyt  budżetu gminy w wysokości  400.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 400.000,00 zł.
    
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLVI/326/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
 
01095 – zmniejszenie dochodów o kwotę 12,03 zł wynika z rozliczenia dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na zakup wyposażenia świetlicy w Zyndakach w ramach grantów dla KGW.
 
60016 - kwota zwiększenia planu dochodów o kwotę 102,78 zł wynika z weryfikacji wykonania dochodów  w stosunku do planu dochodów w 2022 r.
 
70005 – zmiany  planu dochodów w paragrafach  wynikają  z weryfikacji wykonania dochodów  w stosunku do planu dochodów w 2022 r.
 
71004 – zmniejszenie dochodów o kwotę 26 000,00 zł  wynika z weryfikacji wykonania dochodów za 2022 r. w stosunku do planu finansowego.
 
75615, 75616, 75618 – zmiany dochodów w rozdziałach wynikają z weryfikacji wykonania dochodów za 2022 r. w stosunku do planu finansowego.
 
75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 1 200,00 zł nastąpiło w związku z przyjęciem jako dochody Gminy odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Środki zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy. Kwota dochodów w wysokości 15 241,00 zł stanowi środki  przekazane przez Ministerstwo Finansów  z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.11-30.11.2022 r.
 
85295 – zmiana  dochodów wynika z weryfikacji wykonania dochodów za 2022 r. w stosunku do planu finansowego .
 
85395 – zmniejszenie dochodów w wysokości 722 670,00 zł związane jest ze zwrotem części niewykorzystanych środków z funduszu COVID-19 na wypłatę świadczeń na zakup węgla i pozostałych źródeł ogrzewania oraz na  wypłatę dodatków opałowych dla przedmiotów wrażliwych.
 
85503 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 487,00 zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2022 r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny .
 
90005, 90026, 90095 – zmiana dochodów wynika z weryfikacji wykonania dochodów za 2022 r. w stosunku do planu finansowego.
 
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
60014,60016  kwota zmniejszenia  planu wydatków o 28 711,50 zł wynika z weryfikacji planu w stosunku do zaangażowania wydatków do końca 2022 r.
 
75011, 75022, 75023 – zmiana planowanych wydatków pomiędzy paragrafami  nastąpiła w wyniku analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za 2022 r.
 
80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195 - Kwota dochodów w wysokości 15 241,00 zł stanowi środki przekazane przez Ministerstwo Finansów  z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.11-30.11.2022 r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1 200,00 zł nastąpiło w związku z przyjęciem jako dochody Gminy odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym  środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Pozostałe zmiany w rozdziałach wynikają z analizy planu wydatków  w stosunku do zaangażowania w 2022 r.
 
85202, 85219, 85228 - zmiany wydatków związane są z weryfikacją planu w stosunku do zaangażowania wydatków do końca 2022 r.
 
85395 – zmniejszenie wydatków w wysokości 722 670,00 zł związane jest ze zwrotem części niewykorzystanych środków z funduszu COVID-19 na wypłatę świadczeń na zakup węgla i pozostałych źródeł ogrzewania oraz na  wypłatę dodatków opałowych dla przedmiotów wrażliwych.
 
85503 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 487,00 zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny .
 
85504, 85516 – zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 10 000,00 zł związane jest z weryfikacją planu w stosunku do zaangażowania do końca 2022 r.
 
90002, 90015, 90095 – zmiany wydatków związane są z weryfikacją planu w stosunku do zaangażowania wydatków do końca 2022 r.
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony