ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 79/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 79/2023

Szczegóły informacji

79/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-10-10

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wójta Gminy Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z § 5 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 253) oraz Zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i Zarządzenia nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych, zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1
 1. Wójt Gminy Sorkwity będący organem zarządzającym kontrolę, planuje, organizuje i prowadzi kontrole realizacji zadań obronnych w podmiotach kontrolowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej nie częściej niż raz na 3 lata.
 2. Kontroli podlegają:
 1. Jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Wójta
 2. Jednostki organizacyjne, dla których Wójt jest organem założycielskim
 3. Przedsiębiorcy realizujący zadania obronne nałożone na nich na zasadach określonych w odrębnych przepisach w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych w gminie.
 1. Zasady prowadzenia kontroli określone w niniejszym zarządzeniu stosuje się również do prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w referatach i samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Sorkwity.
§ 2
Celem kontroli jest:
 1. Dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, określonych w § 3 zarządzenia,
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.
§ 3
Kryteriami kontroli są:
 1. legalność – oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami organów nadrzędnych i Wójta Gminy Sorkwity, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych,
 2. celowość – oznacza zgodność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz osiągnięcie celów (skuteczność),
 3. rzetelność – oznaczająca wypełnianie obowiązków i zobowiązań z należytą starannością, sumiennie i terminowo, zgodnie z ich treścią, dokumentowanie zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie, zgodnie z obowiązującymi regułami, w tym wewnętrznymi zasadami funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.
§ 4
Planując kontrole realizacji zadań obronnych uwzględnia się w szczególności zadania o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeń wojewody warmińsko-mazurskiego, Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sorkwity, mających istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych, a także zadania w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 5
 1. Projekt rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok opracowuje pracownik wykonujący zadania z zakresu spraw obronnych w Urzędzie Gminy Sorkwity w terminie do 30 listopada każdego roku i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Sorkwity.
 2. Wzór rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
 1. Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym.
 2. Wójt Gminy Sorkwity może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie kontroli.
 3. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w § 5 ust.1.
 4. Pracownik wykonujący zadania z zakresu spraw obronnych w Urzędzie Gminy Sorkwity sporządza program kontroli na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą i przedkłada go Wójtowi Gminy Sorkwity do zatwierdzenia. Wzór programu kontroli stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 5. Wójt Gminy Sorkwity powiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli co najmniej 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później jednak niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.
§ 7
 1. W skład zespołu kontrolnego wchodzą co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Sorkwity.
 2. Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu kontrolnego podlega wyłączeniu z kontroli:
 1. z urzędu - jeżeli kontrola mogłaby dotyczyć praw lub obowiązków jego lub osoby mu bliskiej, oraz z udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do jego obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.
 2. na wniosek – jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 1. O wyłączeniu z udziału w kontroli rozstrzyga Wójt Gminy Sorkwity.
 2. Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu kontrolnego, w terminie na 7 dni przed terminem rozpoczęcia czynności kontrolnych składa pisemne oświadczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
 3. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Sorkwity. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 8
 1. Ustala się trzystopniową skalę ocen z kontroli:
 1. pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości albo gdy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter wyłącznie formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność,
 2. pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości formalne i merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadań,
 3. negatywna - gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowana działalność i zdolność do realizacji zadań.
§ 9
 1. Wyniki kontroli ujmuje się w wystąpieniu pokontrolnym, który zawiera w szczególności elementy wskazane we wzorze stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
 2. Wystąpienie pokontrolne zatwierdza Wójt Gminy Sorkwity, a przewodniczący zespołu kontrolnego, w terminie 30 dni od zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo kontrolowanemu przedsiębiorcy.
 3. Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w ust. 1 sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla organu zarządzającego kontrolę oraz dla kierownika podmiotu kontrolowanego.
 4. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje przesłane wystąpienie pokontrolne i odsyła Wójtowi Gminy Sorkwity jeden egzemplarz w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
§ 10
 1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 2. Zgłoszone zastrzeżenia rozpatruje Wójt Gminy Sorkwity. Wniesienie zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.
 3. W przypadku uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, przesyła się ponownie zmienione wystąpienie pokontrolne stosownie do uznanych zastrzeżeń, kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§ 11
Kopię wystąpienia pokontrolnego przesyła się do organów nadrzędnych podmiotów kontrolowanych.
 
§ 12
Traci moc Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 04 kwietnia 2022 w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie Sorkwity oraz koordynacji w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych.
 
§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-06 09:43:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-15 12:00:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-15 12:00:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
70 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony