ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: LIV/384/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LIV/384/2023

Szczegóły informacji

LIV/384/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze.  zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) oraz art.12a ust.10, art. 13 ust. 4 i art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora  finansów publicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 3b Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie  otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
 
 
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 39.332.802,94 zł
         w tym: dochody bieżące             - 26.660.442,83 zł
                     dochody majątkowe        - 12.672.360,11 zł
 
       - wydatki                                   -  42.382.802,94 zł
      w tym: wydatki bieżące              -  25.738.408,08 zł
                   wydatki majątkowe        -  16.644.394,86 zł
 
2. Deficyt  budżetu gminy w wysokości 3.050.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
 
  1. Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
  2. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.831.604,33 zł.
  3. Spłaty udzielonej w 2022 r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
  4. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi  zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 134.400,00 zł.
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr LIV/384/2023 z dnia 29 września 2023 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
70005 – zwiększenie  dochodów w wysokości 18 333,00 zł   wynika z wpływu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
75023 – zmiana dochodów  w rozdziale o kwotę 71 230,95 zł wynika z analizy przewidywanego wykonania dochodów z tytułu odsetek bankowych  w stosunku do planu na 2023 r.
75495 – zmiana  dochodów pomiędzy paragrafami wynika z mylnej klasyfikacji otrzymanych środków z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
75618 – zwiększenie  dochodów o kwotę 1039,05 zł,  nastąpiło na podstawie faktycznie wykonanych wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
75801,75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 9 331,00 zł nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,  kwota dochodów w wysokości 16 000,00 zł stanowi środki  przekazane przez Ministerstwo Finansów  z Funduszu Pomocy Ukrainie za okres 01.08-31.08.2023r.  na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy.
80195 -  zmniejszenie dochodów  o kwotę 622,95 zł  związane  jest ze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie ,  na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy
85213,85216,85295 – zmiany planowanych  dochodów  w rozdziałach związane są z wprowadzeniem dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki stałe i zmniejszenia dotacji na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych GOPS w Sorkwitach, w rozdziale 85295   zaplanowana została kwota 2.730,00zł na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy Ukrainie.
85503 – zwiększenie   planowanych  dochodów  o kwotę 189,00 zł związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2023r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny.
90026 – zwiększenie dochodów w rozdziale  o kwotę 39 147,50 zł nastąpiło na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie usuwania azbestu z budynków położonych na terenie Gminy Sorkwity, zwiększenie dochodów o kwotę 33 275,38 zł, stanowi dotację z WFOŚiGW w Olsztynie, natomiast kwota 5 872,12 zł stanowi wpłaty od mieszkańców gminy.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
60016 – kwota wydatków 10 750,00 zł stanowi zwiększenie zadania  inwestycyjnego  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą zadania  pn. „Modernizacja chodnika w Rybnie przy Sali Pamięci”. Zwiększenie nastąpiło  ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych.
75011,75023 –  zwiększenie  wydatków bieżących w rozdziałach kwotę 21 746,27 zł wynika z analizy planu wydatków  w stosunku do wykonania za dziewięć  miesięcy 2023 r.
75108 –  zmiany wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach stanowią dostosowanie do rozliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
75412 – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale o  kwotę 4 050,00 zł wynika z analizy planu wydatków  w stosunku do wykonania za dziewięć  miesięcy 2023 r.
80101,80107,80148,80150,80195 – zwiększenie planu o kwotę 77 725,73 zł wynika z wprowadzenia do  planu środków z  Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Ponadto w związku z otrzymaniem środków z rezerwy  subwencji na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zwiększono plan za ZFŚS, dokonano również zwiększenia planu wydatków na remonty i zakup materiałów w szkołach podstawowych oraz zmniejszono  środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podręczniki  dla dzieci z Ukrainy.
85154 – zwiększenie   planu wydatków wynika  z weryfikacji wykonania wydatków za dziewięć miesięcy 2023 r.  w stosunku do planu wydatków 2023 r.
85202,85213,85214,85216,85219,85295 – zmiany planowanych wydatków  w rozdziałach związane są z wprowadzeniem dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki stałe i zmniejszenia dotacji na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych GOPS w Sorkwitach, w rozdziale 85295 zaplanowana została kwota 2.730,00zł na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy Ukrainie. Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji wykonania wydatków za dziewięć  miesięcy 2023 r.  w stosunku do planu wydatków 2023 r.
85503,85504 – zwiększenie planowanych  wydatków o kwotę 189,00 zł związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2023 r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny. Pozostałe zmiany  planu wydatków  wynikają  z weryfikacji wykonania wydatków za dziewięć miesięcy 2023 r.  w stosunku do planu wydatków 2023 r.
90026 – zwiększenie wydatków  w rozdziale  o kwotę 39 147,50 zł nastąpiło na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie usuwania azbestu z budynków położonych na terenie Gminy Sorkwity, zwiększenie wydatków  o kwotę 33 275,38 zł, stanowi dotację z WFOŚiGW w Olsztynie, natomiast kwota 5 872,12 zł zostanie opłacona z  wpłat od mieszkańców gminy.
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-04 15:41:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-04 15:45:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-04 15:45:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony