ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVI/389/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVI/389/2023

Szczegóły informacji

LVI/389/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVI

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023-2032

Na podstawie:

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz 1634 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
W uchwale Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:
  1. Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 - 2032  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 -2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sorkwity, stanowiący załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. 3) Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023-2032
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sorkwity:
  1. Dochody ogółem zmniejszono o 9 598 281,88 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 004 712,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 593 569,00 zł.
  2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 248 281,88 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 315 689,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 932 592,00 zł.
  3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 000 000,00 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku
Wyszczególnienie
Przed zmianą [zł]
Zmiana [zł]
Po zmianie [zł]
Dochody ogółem
40 116 114,89
-9 598 281,88
30 517 833,01
Dochody bieżące
27 443 754,78
-1 004 712,88
26 439 041,90
Subwencja ogólna
10 482 189,95
+100 000,00
10 582 189,95
Dotacje bieżące
6 055 681,34
-203 660,00
5 852 021,34
Pozostałe
9 025 121,49
-901 052,88
8 124 068,61
Podatek od nieruchomości
3 909 560,00
-381 000,00
3 528 560,00
Dochody majątkowe
12 672 360,11
-8 593 569,00
4 078 791,11
Wydatki ogółem
43 766 114,89
-10 248 281,88
33 517 833,01
Wydatki bieżące
26 917 720,03
-315 689,88
26 602 030,15
Wynagrodzenia i pochodne
8 858 863,52
-53 276,79
8 805 586,73
Obsługa długu
465 000,00
-50 000,00
415 000,00
Pozostałe wydatki bieżące
17 593 856,51
-212 413,09
17 381 443,42
Wydatki majątkowe
16 848 394,86
-9 932 592,00
6 915 802,86
Wynik budżetu
-3 650 000,00
+650 000,00
-3 000 000,00
Źródło: opracowanie własne.
Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sorkwity:
  1. Przychody budżetu zmniejszono o 650 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 276 367,00 zł.
  2. Rozchody nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.
Wyszczególnienie
Przed zmianą [zł]
Zmiana [zł]
Po zmianie [zł]
Przychody budżetu
8 926 367,00
-650 000,00
8 276 367,00
Wolne środki
2 566 004,33
-650 000,00
1 916 004,030
Źródło: opracowanie własne.
W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sorkwity zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.
Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2023. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.
Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sorkwity
Rok
Zobowiązanie historyczne [zł]
Zobowiązanie planowane [zł]
Zobowiązania razem [zł]
2023
300 000,00
4 875 000,00
5 175 000,00
2024
175 000,00
0,00
175 000,00
2025
350 000,00
0,00
350 000,00
2026
700 000,00
0,00
700 000,00
2027
700 000,00
0,00
700 000,00
2028
700 000,00
0,00
700 000,00
2029
750 000,00
0,00
750 000,00
2030
500 000,00
0,00
500 000,00
2031
500 000,00
0,00
500 000,00
2032
500 000,00
0,00
500 000,00
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Rok
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023
3,47%
16,77%
TAK
22,68%
TAK
2024
3,33%
15,09%
TAK
20,99%
TAK
2025
3,48%
10,28%
TAK
16,19%
TAK
2026
5,26%
8,74%
TAK
11,61%
TAK
2027
4,96%
9,77%
TAK
12,64%
TAK
2028
4,38%
10,18%
TAK
13,05%
TAK
2029
4,57%
9,37%
TAK
12,24%
TAK
2030
3,03%
10,26%
TAK
10,26%
TAK
2031
2,93%
10,91%
TAK
10,91%
TAK
2032
2,82%
11,01%
TAK
11,01%
TAK
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sorkwity spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-04 10:12:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-04 10:15:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-04 10:15:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony