ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVI/394/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVI/394/2023

Szczegóły informacji

LVI/394/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVI

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Tytuł aktu:

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” Gminy Sorkwity na lata 2024-2028.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), Rada Gminy w Sorkwitach uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Ustanawia się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” Gminy Sorkwity na lata 2024-2028, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
 
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr LVI/394/2023
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 29.11.2023r.
 
 
WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” GMINY SORKWITY
NA LATA 2024-2028
 
 1. Podstawa prawna programu.
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
Program jest przyjęty przez Radę Gminy w Sorkwitach w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 ( M.P. z 2023 r., poz. 881). Program będzie realizowany w latach 2024-2028 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Wiejskiej Sorkwity.
 
 1. Cel programu
 
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji- dotyczy modułu I i II. Natomiast celem modułu III jest  wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Program jest elementem polityki społecznej Gminy Sorkwity w zakresie:
 • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
 • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
 1. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
W roku 2023 (licząc do końca miesiąca września) dotychczasowym Programem objęto 445 osób (w tym 195 dzieci), natomiast w całym 2022 r. wsparciem objęto 447 osób (w tym 195dzieci). Coraz większe wydatki na żywność ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb, a tym samym pogarszają standard życia rodzin, w szczególności osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, utrzymujących się często z niskich świadczeń emerytalnych i rentowych lub z zasiłków z pomocy społecznej. Wobec tego objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych oraz dzieci i młodzieży, zgłaszających chęć zjedzenie posiłku pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywieniowych, poprawiając poziom ich życia oraz stan zdrowia.
W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy, staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego w naszym mieście.
 
 1. Podmioty realizujące program.
 
1.Koordynatorem programu na szczeblu Gminy jest Wójt Gminy Sorkwity.
2. Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach jako samorządową jednostką organizacyjną pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe)
oraz żłobkami, przedszkolami lub szkołami prowadzonymi przez inne samorządy albo podmioty prowadzące żłobki, przedszkola niepubliczne lub szkoły, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Sorkwity.
3.Podmiotami realizującymi Program w systemie oświaty są organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe.
 
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.
 
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art.8 ww. ustawy:
 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
 
Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego. Przyznana pomoc ma charakter doraźny. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ten sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
 
 1. Finansowanie programu.
Program finansowany jest ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 
 1. Monitoring programu.
Roczną informację o realizacji Programu Wójt przekazuje do Wojewody w terminie do 20 stycznia następnego roku.
 
Informacje przekazywane są w postaci elektronicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-04 11:03:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-04 11:03:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-04 11:03:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony