ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/31/2011Drukuj informacjęAkt prawny: VI/31/2011

Szczegóły informacji

VI/31/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-03-25

Tytuł aktu:

w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu „Aktywna Rodzina - program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity”, opracowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r., nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r., nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 ) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738 z 2010 r., Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 229, zm. przen. Dz. U. 2009 Nr 65 poz. 554, 2009 poz. 157 poz. 1241), Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt „Aktywna Rodzina - program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity”, opracowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 2. „Aktywna Rodzina - program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity” którego budżet ogólny wynosi 478.547,30 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 100 % tj. 478.547,30 zł.

§ 3. Opis projektu „Aktywna Rodzina - program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity”, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
 
Załącznik do Uchwały
Nr VI/31/2011
z dnia 25 marca 2011 r.
OPIS PROJEKTU KONKURSOWEGO
,,AKTYWNA RODZINA - program aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.“AKTYWNA RODZINA-program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity”

CEL PROJEKTU:
Głównymi problemami Gminy Sorkwity są bezrobocie, ubóstwo oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Celem proponowanego programu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe mieszkańców gminy wiejskiej Sorkwity poprzez nabycie przez nich kompetencji psychospołecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, naukę zakładania własnej działalności gospodarczej oraz umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na ryku pracy.

CEL GŁÓWNY:
Zaktywizowanie społeczno-zawodowe 30 mieszkańców wiejskiej gminy Sorkwity zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej ze względu na problem bezrobocia i deficyt umiejętności psychospołecznych
Celem projektu jest całościowa praca z rodziną skierowana na integracje społeczno-zawodową.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

zwiększenie aktywności, motywacji do działania i zaufanie we własne siły,
zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne znalezienie zatrudnienia,
nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
nabycie praktycznego doświadczenia w miejscu pracy,
wzrost jakości życia społecznego, rodzinnego oraz poprawa wyników w nauce
zmiana postawy i systemu wartości,
wzrost świadomości potencjału własnego.


Realizacja zadania jest zgodna z założeniami:
Planu Działania dla Priorytetu VII na rok 2010,
Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2014,
Strategią Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2015r.,
Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.
Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL


GRUPY DOCELOWE
Projekt skierowany jest do 30 osób:
15 kobiet – osoby w wieku 45+
15 osób – skierowany do młodzieży w wieku 15-24 lat.


Grupa, która chcemy objąć wsparciem charakteryzuje się niskimi kwalifikacjami zawodowymi. Brakiem znajomości poruszania się po rynku pracy, itp. Niemożliwość znalezienia pracy, powoduje konieczność korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Spowodowane jest to niską motywacją, akceptacją biernego stylu życia, brakiem wiary we własne siły.

DZIAŁANIA:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem
Zabezpieczenie logistyczne i organizacyjne projektu: najem biura, zakup komputera wraz z oprogramowaniem i xero do biura projektu, zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne, prowadzenie odrębnego konta bankowego dedykowanego do projektu.

Zadanie 2. Rekrutacja
Rekrutacja i kwalifikacje psychologiczne do programu “Świetlica środowiskowa” obejmować ma 15 osób w wieku od 15 do 24 lat.
Rekrutacja i kwalifikacje psychologiczne do programu “Program szkoleń i staży dla kobiet” obejmować ma 15 kobiet w wieku powyżej 45 roku życia.

Zadanie 3. Realizacja szkoleń
W ramach programów szkoleń i staży dla kobiet
Warsztaty Umiejętności Psychospołecznych-nabycie umiejętności psychospołecznych.
Techniki Aktywnego Szukania Pracy- nabycie/wzrost umiejętności aktywnego szukania pracy: techniki, narzędzia rekrutacji, selekcji, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna.
Warsztaty ABC przedsiębiorczości- rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej, procedury administracyjne rejestracji, źródła pozyskiwania finansowania, biznes plan, zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnych.
Kurs “Opiekunka środowiskowa”- nabycie kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.
Kurs komputerowy- nabywanie kluczowych umiejętności pracowniczych niezbędnych na rynku pracy, podstawy programu MS Office.

Zadanie 4. Wsparcie psychologiczno -doradcze
Realizowane w ramach 12 godzin indywidualnego doradztwa psychologicznego, zawodowego i prawnego.

Zadanie 5. Program staży
Obejmujący okres od stycznia do czerwca 2012 roku. W ramach tych działań BO otrzymają: stypendium stażowe, badania medycyny pracy oraz refundację kosztów dojazdu.

Zadanie 6. Świetlica środowiskowa
To kompleksowy program skierowany na eliminację czynników powodujące zagrożenie wykluczeniem społecznym realizowany wg programu nadzorowanego przez Koordynatora świetlicy. Świetlica będzie funkcjonować dla młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych, niedostosowanych społecznie z zaburzeniem zachowania, zagrożonej uzależnieniem w stopniu utrudniającym jej realizację zadań życiowych bez pomocy specjalistycznej psychologa i doradcy zawodowego.

Zadanie 7. Program integracji młodzieży dla 15 BO
Wdrożenie programu aktywności wypracowanego w Świetlicy środowiskowej.
Organizacja obozu letniego 8 dniowego.
Organizacja 4 dniowego wyjazdu do Kaczego Bagna.
REZULTATY
Twarde rezultaty:
liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 30 (25 kobiet, 5 mężczyzn),
liczba osób, które wezmą udział w warsztatach , kursach, szkoleniach w ramach Programu szkoleń i staży dla kobiet 15K/ 0M,
Liczba osób powyżej 45 roku życia, które ukończą uczestnictwo w kursie “opiekunka środowiskowa” potwierdzone zaświadczeniem 15K/0M,
liczba osób objętych indywidualnym wsparciem psychologiczno-doradczym w ramach Programu szkoleń i staży dla kobiet 15K/ 0M,
liczba osób, które wezmą udział w stażach zawodowych w ramach Programu szkoleń i staży dla kobiet 15K/ 0M,
Liczba osób, które wezmą udział w działaniach Świetlicy środowiskowej 10K/5M,
Liczba osób, które wezmą udział w działaniach o charakterze środowiskowym 10K/5M,
Liczba osób, które w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie podejmą zatrudnienie 3K/0M,


Miękkie rezultaty:
wzrost umiejętności psychospołecznych poprzez zwiększenie umiejętności komunikacji autoprezentacji rozwiązywania konfliktów
wzrost wiary w siebie, samooceny, pewności siebie, poczucia sprawstwa i kontroli
wzrost umiejętności praktycznych sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy
wzrost motywacji osiągnięć


Realizacja projektu przyczyni się do osiągania celów priorytetu VII PO KL poprzez: upowszechnienie form aktywnej integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Długozima-Cyba
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-04 14:31:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-04 14:45:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-04 16:45:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony