ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/70/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XV/70/2008

Szczegóły informacji

XV/70/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-04-17

Data podjęcia/podpisania: 2008-02-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2008 nr 52 pozycja 1062, opublikowano dnia: 2008-04-03

Tytuł aktu:

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sorkwity

Uchyla:

XXXIV/184/98

Zmieniony przez:

XXXVI/283/2014, XXXVI/283/2014

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr.102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), na wniosek Wójta Gminy Sorkwity

Treść:

§ 1.

Ustala się zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sorkwity w zakresie nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianie lub najem, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/184/98 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec


Załącznik nr 1
do uchwały nr Xv/70/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 01 lutego 2008r

Zasady
Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własności Gminy Sorkwity

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

§ 1.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami) .

§ 2.

1.W zakresie nie zastrzeżonym dla Rady Gminy Sorkwity w ustawie, w przepisach szczególnych oraz w niniejszej uchwale, nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sorkwity gospodaruje Wójt Gminy Sorkwity.

2. Wójt zobowiązany jest do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

§ 3.

1.Podstawą gospodarowania nieruchomościami stanowią zatwierdzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem :

a) sprzedaży,

b) zamiany,

c) dzierżawy,

d) użyczenia,

e) najmu,

f) obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi

g) oddania w trwały zarząd.


ROZDZIAŁ II

Nabywanie nieruchomości

§ 4.
1. Gmina nabywa nieruchomości oraz tworzy gminny zasób nieruchomości w celu realizacji zadań własnych określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Wójt Gminy może nabywać nieruchomości na cele budowy infrastruktury technicznej i inne niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy.

§ 5.

1. Szczegółowe zasady nabywanie nieruchomości regulują przepisy ustawy.

ROZDZIAŁ III

Zbywanie nieruchomości

§ 6.
1. Zbywanie nieruchomości następuje w trybie:

a) przetargowym,

b) bezprzetargowym.

2. Podstawową formą zbycia jest tryb przetargowy.

3. W trybie bezprzetargowym mogą być zbywane nieruchomości na zasadach określonych w ustawie, w niniejszej uchwale oraz w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

4. Zgody Rady Gminy, wyrażonej odrębną uchwałą wymaga:

a) zbycie nieruchomości w drodze darowizny,

b) zbycie na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,

c) zbycie nieruchomości w drodze zamiany,

d) zbycie nieruchomości lub jej części o powierzchni powyżej 500m2, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza ta nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,

e) bezprzetargowe zbycie nieruchomości na rzecz osób o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 7.
1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat.

2. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej i nie może być niższa niż 10% ceny.

§ 8.

Szczegółowe zasady zbywania nieruchomości regulują przepisy ustawy.

ROZDZIAŁ IV

Sprzedaż lokali mieszkalnych

I . Kryteria przeznaczenia lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych do sprzedaży.

§ 9.
1. ze sprzedaży wyłącza się lokale socjalne oraz lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej(t.j ośrodki zdrowia , szkoły itp.)

2. O przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach użyteczności publicznej decyduje odrębną uchwałą Rada Gminy.

3. Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, które nie zostały wyłączone ze sprzedaży w § 9.1.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o lokalu mieszkalnym- należy przez to rozumieć lokal stanowiący odrębny przedmiot własności oraz lokal użytkowany jako budynek jednorodzinny będący częścią składową nieruchomości gruntowej a także budynek gospodarczy będący pomieszczeniem przynależnym do lokalu lub funkcjonalnie związany ze zbywanym lokalem mieszkalnym – budynkiem mieszkalnym.

5. Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi.

II Zbywanie lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych.

§ 10.
1.Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych pod względem faktycznym i prawnym w budynkach gminnych następuje w drodze przetargu. O zastosowanej formie przetargu decyduje Wójt Gminy.

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej następuje w przypadkach określonych przepisami art. 37 ust.2 ustawy.

3. Wszystkim najemcom i dzierżawcom budynków gospodarczych nie stanowiących pomieszczeń przynależnych do lokalu ale związanych funkcjonalnie ze zbywanym lokalem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym, przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości będącej przedmiotem najmu lub dzierżawy, bez względu na okres trwania stosunku trwania najmu lub dzierżawy.

III Zbycie lokalu mieszkalnego.

§ 11.

1 Wójt Gminy zawiadamia najemcę na piśmie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży oraz przysługującym mu pierwszeństwie nabycia tego lokalu, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. Najemca korzysta z pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego, jeżeli złoży oświadczenie ,że wyraża zgodę na nabycie lokalu za cenę podaną przez Wójta Gminy w sposób ustalony w ustawie.

3. Nabywca lokalu ponosi koszty przygotowania go do sprzedaży , a w szczególności koszty operatu szacunkowego nieruchomości, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej. W razie rezygnacji z kupna lokalu mieszkalnego z przyczyn, za które odpowiedzialny jest najemca lub nie złożenie przez najemcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę lokalu ustalona zgodnie z art.67 ust.1 ustawy, koszty pokryte przez najemcę nie podlegają zwrotowi.

IV Cena.

§ 12.
1. Cenę nieruchomości obejmującą wartości lokalu oraz wartość gruntu ustala się na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wyceny lokali mieszkalnych i przynależnych przeznaczonych do sprzedaży wykonywane są wyłącznie na zlecenie Urzędu Gminy.

2. W przypadku zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej stosuje się bonifikatę z tego tytułu w wysokości 20%.

3. Bonifikata określona niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio do sprzedaży domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz budynków gospodarczych stanowiące obiekty przynależne do lokali mieszkalnych bądź funkcjonalnie związanych ze zbywanym lokalem mieszkalnym, domem jednorodzinnym.

4. Cena lokalu sprzedawanego w drodze bezprzetargowej może zostać na wniosek nabywcy rozłożona na raty nie dłużej niż na 10 lat. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej i nie może być niższa niż 10 %wartości nieruchomości .

5. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny sprzedaży lokalu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu ½ stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski .

V Zbycie gruntu

§ 13.

1. Sprzedaż lokali następuje wraz ze sprzedażą gruntu na własność zgodnie z ustawa z dnia 24 marca 1994 r. o własności lokali .

2. Ustalona bonifikata obejmująca cenę lokalu mieszkalnego obejmuje również cenę udziału w prawie własności gruntu. Bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

ROZDZIAŁ V

Sprzedaż lokali użytkowych

§ 14.
1. Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się z jednoczesna sprzedażą ułamkowej części gruntowej niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku.

2. Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się w trybie:

a) przetargowym – lokale wolne pod względem faktycznym i prawnym,

b) bezprzetargowym – na rzecz najemców lub dzierżawców, którym uchwała Rady Gminy przyznała pierwszeństwo w nabyciu lokali.

§ 15.

1Cena sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej może zostać na wniosek nabywcy rozłożona na raty nie dłużej niż na 10 lat. Wierzytelności z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu. Pierwsza rata nie niższej niż 10% wartości nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.

2. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny sprzedaży lokalu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu ½ stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski .

ROZDZIAŁ VI

Obciążanie nieruchomości gruntowych

§ 16.
1. Obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi może w szczególności polegać na:

a) ustanowieniu służebności,

b) ustanowieniu hipoteki.

2. Zgody Rady Gminy Sorkwity wymaga:

a) obciążenie nieruchomości gminnej hipoteką,

b) ustanowieniu na nieruchomości gminnej służebności .


ROZDZIAŁ VII

Wydzierżawianie nieruchomości

§17.

1. Wydzierżawianie nieruchomości występuje w trybie:

a) przetargowym

b) bezprzetargowym

2. Podstawowa formą wydzierżawiania jest tryb przetargowy.

3. W trybie bezprzetargowym mogą być wydzierżawiane nieruchomości:

a) z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne (uprawy warzywno-owocowe),

b) w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, bez prawa zabudowy,

c) na tymczasowe zaplecza budowy (na czas budowy bez możliwości przedłużenia),

d) na tablice reklamowe,

e) z przeznaczeniem na urządzenia infrastruktury technicznej (m.in. drogi),

f) w przypadku przedłużania dotychczasowych umów dzierżawy, pod warunkiem, że dotychczasowy dzierżawca wywiązał się z postanowień umowy z wyłączeniem umów wymienionych w pkt. 3c,

g) w innych przypadkach po uzyskaniu zgody Rady Gminy wyrażonych odrębną uchwałą.

4. Wydzierżawianie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Rady Gminy.

§ 18.
1. Stawki czynszu dzierżawnego Wójt Gminy określa w Zarządzeniu podjętym najpóźniej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego okres ich obowiązywania, nie rzadziej niż co 3 lata.

2. Dzierżawca nieruchomości opłaca czynsz dzierżawny według stawek miesięcznych ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy.

3. Czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne oraz na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, płatny jest rocznie według stawek ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy.


ROZDZIAŁ VIII

Wynajmowanie nieruchomości

§ 19.
1. Wynajmowanie wolnych lokali użytkowych, budynków i innych pomieszczeń następuje w trybie:

a) przetargowym ,

b) bezprzetargowym.

2. Podstawową forma wynajmowania jest tryb przetargowy.

3. W trybie bezprzetargowym mogą być wynajmowane nieruchomości :

a) samorządowym jednostkom organizacyjnym, na cele związane z ich działalnością,

b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą na cele oświatowe,

c) w przypadku przedłużenia dotychczasowych umów najmu pod warunkiem, że dotychczasowy najemca wywiązał się z postanowień umowy,

d) osobom, które utraciły swoje nieruchomości z powodu klęski żywiołowej,

e) w innych przypadkach po uzgodnieniu zgody Rady Gminy wyrażonej odrębną uchwałą.

§ 20.

1. Nieruchomości oddane w najem w trybie bezprzetargowym wynajmuje się na okres do 3 lat.

2. Nieruchomości wydzierżawione na okres dłuższy niż 3 lata wymagają zgody Rady Gminy.

§ 21.

Stawki czynszu dzierżawnego Wójt Gminy określa w Zarządzeniu podjętym najpóźniej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego okres ich obowiązywania, nie rzadziej niż co 3 lata.


ROZDZIAŁ IX

Inne postanowienia

§ 22.

1. Podstawowa forma prawna władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną jest trwały zarząd.

2. Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym również w najem lub dzierżawę zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale VII i VIII.

3. Nieruchomości mogą być użyczane, po uzyskaniu zgody Rady Gminy wyrażonej odrębną uchwałą.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-10 11:38:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-26 14:16:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-05 20:48:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony