ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VII/21/2007Drukuj informacjęAkt prawny: VII/21/2007

Szczegóły informacji

VII/21/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: VII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2007-06-17

Data podjęcia/podpisania: 2007-03-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2007 nr 70 pozycja 1110, opublikowano dnia: 2007-05-18

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej i mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Stary Gieląd gmina Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492 z 2004 r., Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz.1087 z 2005 r., Nr 45 poz. 319 z 2006 r.)

Treść:

§ 1. Po zapoznaniu się z prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity” uchwalonym uchwałą nr XXV/158/2005 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 16 czerwca 2005 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej i mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie Stary Gieląd gmina Sorkwity.

 § 2. 1. Przedmiot i granice opracowania planu określa uchwała Nr XXXI/195/2006 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stary Gieląd gmina Sorkwity.

 2. Obszar objęty planem, stanowią tereny w granicach opracowania zgodnie z rysunkiem planu (załącznik Nr 1).

 3. Plan składa się z następujących elementów:

       1. ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,

       2. rysunku planu w skali 1 : 1000, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; rysunek do publikacji został zmniejszony,

 1. rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

 1. rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie:

 1. granicy opracowania planu,

 1. symboli przeznaczenia terenów,

 1. linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,

 1. nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 1. zachowanie minimalnej powierzchni działek określonej w § 5.

5. Zasady podziału na działki określa się jako postulowane zachowujących minimalną powierzchnię działek określoną w § 5.
 

§ 3. Wyjaśnienia ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały:

1. Ustala się następujący zakres obowiązywania użytych symboli i oznaczeń :

a) wysokość zabudowy – podana ilość kondygnacji oznacza kondygnacje nadziemne w zrozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

b) budynek adaptowany – oznacza budynek istniejący do zachowania.

Budynki adaptowane mogą podlegać przebudowie, rozbudowie, rozbiórce i odbudowie łącznie ze zmianą funkcji o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej,

c) przeznaczenie terenów - określone na załączniku graficznym symbolami pokazują użytkowanie w zakresie dominującej funkcji terenu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia której nie może przekroczyć żaden fragment budynku,

e) zabudowa rekreacji indywidualnej – oznacza budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku rodzinnego, oraz obiekty gospodarcze jak garaż, składzik na drewno, narzędzia itp.

§ 4. Wyznacza się tereny oznaczone kolejnymi symbolami na rysunku planu /załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały/ o funkcji i ustaleniach jak niżej:

 1. Tereny oznaczone symbolem: MN podstawowe przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

 1. Tereny oznaczone symbolem: RI1, RI2 - podstawowe przeznaczenie pod zabudowę rekreacji indywidualnej,

 1. Teren oznaczony symbolem: RM – zabudowa zagrodowa adaptowana,

 1. Tereny oznaczone symbolem: Z– podstawowe przeznaczenie pod zieleń,

 1. Tereny oznaczone symbolem: W – podstawowe przeznaczenie wody i cieki wodne,

 1. Tereny oznaczone symbolem: KDW – podstawowe przeznaczenie pod drogi wewnętrzne,

 1. Tereny oznaczone symbolem: KP – podstawowe przeznaczenie pod ciągi piesze o szerokości 4 m w liniach rozgraniczających, dopuszcza się przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej,

 1. Tereny oznaczone symbolem: P – podstawowe przeznaczenie pod projektowana przepompownię.

§ 5. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na całości opracowania planu za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem RM:

 1. Architektura obiektów w zabudowie rekreacji indywidualnej. Wysokość obiektów, nie może przekraczać 9 m, wysokość mierzona do kalenicy. Nachylenie połaci dachowych powinno być zawarte w przedziale kąta nachylenia 35 – 45 stopni. Ustala się zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem kształtowania oczek wodnych. Maksymalną rzędną poziomu posadowienia parteru dla projektowanej zabudowy ustala się na wysokości +60 cm w stosunku do najwyższej rzędnej terenu w narożu sytuowanego budynku,

 1. Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej, budynki gospodarcze i garaże powinny nawiązywać do cech architektury regionalnej. Wysokość budynku mieszkalnego nie może przekraczać dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe. Nachylenie połaci dachowych powinno być zawarte w przedziale kąta nachylenia 35 – 45 stopni. Wyklucza się budowę obiektów tymczasowych z wyjątkiem koniecznego zaplecza budowy,

 1. Architektura wszystkich budynków powinna nawiązywać do historycznej zabudowy wsi Stary Gieląd. W nawiązaniu do tradycyjnych form, z zachowaniem skali i charakteru budownictwa, Należy stosować materiały takie jak drewno, czerwona cegła licowana lub tynkowana,

 1. Do pokrycia dachów należy stosować dachówkę ceramiczną,

 1. Ogrodzenia nieruchomości budowlanych od dróg należy kształtować w formie konstrukcji ażurowych zawartej w przedziale wysokości 1,2 m – 1,4 m. Wyklucza się stosowanie ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

 1. Powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m2.

§ 6. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:

Teren oznaczony symbolem RM znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na terenie tym zakazuje się wyburzania, nadbudowy, zmian formy dachów oraz przebudowy obiektów historycznych (w tym zmian w obrębie elewacji) z wyłączeniem prac adaptacyjnych dokonanych w uzgodnieniu z WKZ na podstawie wytycznych konserwatorskich.

W strefie obowiązuje ochrona układu ulic, dróg, podziału na parcele oraz historycznej zabudowy.

W strefie obowiązuje pełna ochrona budynku historycznego – Stary Gieląd 24 (chałupa drewniana) figurującego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ochronie podlega kształt i rodzaj pokrycia dachu, artykulacja i wykończenie elewacji (w tym stolarki otworowej jako jednego z elementów wykończenia).

W przypadku nowej zabudowy obwiązuje zasada dostosowania jej do historycznego sposobu rozplanowania i skali zabudowy oraz dostosowania do sąsiadujących obiektów historycznych pod względem: gabarytów, wysokości, formy architektonicznej, kształtu i pokrycia dachów oraz tradycyjnych materiałów budowlanych (m.in. dachówka ceramiczna, cegła, kamień, tynki o tradycyjnej fakturze, drewno). W przypadku nowej zabudowy obowiązuje zasada ochrony ekspozycji historycznej zabudowy i poszczególnych budynków historycznych. Wszelkie inwestycje budowlane, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu obiektów historycznych lub naruszać ich ekspozycję podlegają uzgodnieniu z WKZ.

§ 7.W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:

1. Na terenie objętym planem nie znajdują się terytoria prawnie podlegające ochronie przyrody,

2. Ustala się, że wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczonej symbolem RI wynosi co najmniej 60% pow. działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN co najmniej 50%. Obniżenia terenowe należy pozostawić w stanie naturalnym,

3. Na terenie oznaczonym symbolem RI1 zabudowę dopuszcza się po wykonaniu pod budynki badań geotechnicznych mających na celu określenie stabilności skarpy,

4. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt. 1 i art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2002 r. z późn. zm.) wskazuje się tereny do ochrony przed hałasem, posiadające zgodnie z ustaleniami niniejszego planu funkcję oznaczoną symbolem RI iMN. Poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć wartości progowych określonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz.81),

5. Odpady stałe będą gromadzone w indywidualnych pojemnikach na działce, a następnie wywożone na składowisko śmieci przez wyspecjalizowaną jednostkę usługową

6. Nakazuje się stosowanie ekologicznych systemów ogrzewania,

7. Obowiązuje zakaz stosowania żużla piecowego do utwardzania nawierzchni jezdni ulic i placów.

§ 8. 1. Zasady podziału na działki oraz ich cechy geometryczne określa rysunek planu.

2. Zagospodarowanie terenu należy przeprowadzić zgodnie z zasadami niniejszego planu bez stosowania rozwiązań tymczasowych.

§ 9. 1. Układ komunikacyjny w planie składa się z dróg wewnętrznych z dowiązaniem do drogi powiatowej oraz z ciągu pieszego. Drogi wewnętrzne 10 m w liniach rozgraniczających o szerokości jezdni 5 m + chodniki i zieleń. Ciąg pieszy o szerokości 4 m w liniach rozgraniczających. Dopuszcza się przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej w układzie komunikacyjnym.

§ 10. Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. Zaopatrzenie w wodę przewiduje się po przez podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez dysponenta sieci. Dla celów przeciw pożarowych przewiduje się zainstalowanie 3 hydrantów Ø 80 mm o wydajności 6,25 dm/sek.

 1. Ścieki sanitarne systemem kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej prowadzonych w ciągach dróg wewnętrznych odprowadzane będą do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej.

 1. Wody opadowe należy zagospodarować na terenie własnej działki

 1. Wody opadowe z ulic systemem kolektorów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej prowadzonych w ciągu ulic odprowadzone będą poprzez separatory piaskowe do jeziora.

 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie z najbliższej istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia dostosowanej do zwiększonego poboru mocy systemem sieci kablowej nn w ciągu dróg wewnętrznych, ciągach pieszych na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny. Szafki rozdzielczo – pomiarowe będą wyposażone w główne zabezpieczenie oraz zabezpieczenie przedlicznikowe i pomiar energii dla odbiorcy. Obudowa szafek z tworzywa sztucznego ustawiona na fundamentach ścianką frontową w linii ogrodzenia posesji. Z szafek rozdzielczo – pomiarowych zakłada się zasilanie przyłączem kablowym zalicznikowym poszczególnych obiektów.

 1. Sieć telekomunikacji kablowej prowadzona będzie w ciągu dróg wewnętrznych, ciągach pieszych na warunkach określonych przez właściwego operatora. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.

 1. Sieć gazowa poprowadzona będzie w ciągu dróg wewnętrznych, ciągach pieszych na warunkach określonych przez właściwego dostawcę.

§ 11. Na terenie objętym planem nie przewiduje się inwestycji celu publicznego oraz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

§ 12. Zgodnie z art. 36 ustawy wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla terenów oznaczonych:

l.p

 

 

 

 

Symbol terenu oznaczonego w § 3 niniejszej uchwały

Wysokość procentowa stawki

1.
RI

5 %

2.
MN
5%
3.

Pozostałe tereny RM,Z,W,KDW,KP,P

*)

 

 

*) Dla terenów w pozycji 3 stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania

§ 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej i zabudowy zagrodowej w obrębie Stary Gieląd przechowywany będzie w Urzędzie Gminy w Sorkwitach. Zainteresowani mają prawo do wglądu planu oraz zasięgania informacji.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sorkwitach.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-10 13:29:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-16 12:15:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-06-10 15:29:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony