ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVII/91/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVII/91/2008

Szczegóły informacji

XVII/91/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-04-25

Data podjęcia/podpisania: 2008-04-25

Tytuł aktu:

Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008 r.

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337; z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U Nr 96 poz. 873 ; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 , Nr 210 poz. 2135 ; z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420 , Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 94 poz. 651)

Treść:

§1.
Uchwala się Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

 

 

Załącznik do uchwały Nr XVII/91/2008
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 25 kwietnia 2008r.

Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2008 rok

I. Wstęp
Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Dla bieżącej pracy tych podmiotów istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również ich współpraca z organami Gminy.

II. Cele Programu
Celem wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi na 2008 rok jest:
1) Budowanie partnerstwa między administracją i organizacjami pozarządowymi;
2) Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
3) Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy;
4) Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne wymienione w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) Uzupełnianie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe;
6) Zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

III. Podmioty Programu Współpracy
Program Współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Sorkwity lub dla jej mieszkańców organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom organów gminy.

IV. Przedmiot współpracy
Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań publicznych w zakresie zadań gminy określanych w ustawach, a szczególności:
1. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

V. Formy współpracy
1. Wspieranie działań określonych w punkcie IV może odbywać się w następujących formach:
1) Udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie użyczania sprzętu, bezpłatnego udostępniania sali urzędu na potrzeby statutowe organizacji;
2) Promowanie przez samorząd działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku.
3) W przypadkach kiedy Gmina Sorkwity nie będzie realizować zadań publicznych wymienionych w punkcie IV , może powierzyć wykonanie tego zadania organizacji pozarządowej wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację , lub wesprzeć zadanie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert , chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania ( wzór oferty realizacji zadania publicznego , ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania zawiera stosowne Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej )

VI. Zakończenie
Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok jest wyrazem dążenia Gminy do wspierania ich działalności. Ma on charakter obligatoryjny. Włącza podmioty pozarządowe w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-10 10:38:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-10 10:39:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-06-10 12:39:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony